PJH212 Fôrvekster og frøvekster

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Anne Kjersti Uhlen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Emnet har hovedfokus på dyrking og dyrkingssystemer for korn og andre frøvekster (belgvekster og oljevekster) til mat og fôr, samt for enggras, eng-belgvekster og ettårige grønnfôrvekster for produksjon av grovfôr. Tilpasninger i dyrkingssystemene for å oppnå god avling og kvalitet, og samtidig lave miljøavtrykk blir vektlagt og er viktige elementer i en bærekraftig matproduksjon. Emnet er rettet mot naturgitte forhold for planteproduksjon i Norge, og utnyttelse av norske arealressurser. Emnet omhandler bruk av kraftfôr og grovfôr i norske husdyrproduksjoner, næringsbehov hos husdyr, samt prinsipp for produksjon av kraftfôr og grovfôr av god kvalitet (inkludert fôrkonservering). Kunnskaper om kulturplantenes egenskaper, deres vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig kunnskapsbasis som blir vektlagt. Emnet omhandler dyrkingstekniske tema som planteetablering inkludert jordarbeidingssystemer, gjødsling og gjødslingsteknologi, høstemetoder/høstetider, overvintring inkludert overvintringsfysiologi, frøblandinger av eng- og beitevekster, samt vekstskifte og bruk av vekselvekster. Produktkvalitet og faktorer som påvirker kvalitet blir vektlagt, inkludert kvalitet av frøvekster som brukes til mat direkte (matkorn, olje- og proteinvekster). Emnet omhandler også frøproduksjon av korn og engvekster for bruk som såvare.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Ha kunskap om produksjonspotensialet i Norge for produksjon av frøvekster til mat og fôr, og for produksjon av grovfôr.
 • Ha kunnskap om bruken av kraftfôr og grovfôr i norske husdyrproduksjoner for å dekke næringsbehov hos ulike husdyr, og om hvordan disse fôrmidlene blir produsert.,
 • Ha detaljert kunnskap om egenskaper hos eng- og beitevekster, kornarter, olje- og proteinvekster som er viktig for dyrking og kvalitet, og forstå plantenes responser på viktige miljøfaktorer.
 • Ha detaljert kunnskaper om dyrkingsteknikker som blir brukt, og betydning for planteutviklingen, avlingsoppbygningen og produktkvaliteten.
 • Ha kunnskap om tiltak i produksjonene som kan redusere miljøfotavtrykket.

Ferdigheter

 • Kunne identifisere frøvekstene, og de viktigste eng- og beitevekstene utfra morfologiske kjennetegn.
 • Kunne utføre de vanligste kvalitetsanalysene av korn, og vurdere kornkvalitet utfra kjemiske analyser.
 • Kunne vurdere kvalitet av grovfôr utfra utviklingstrinn og vanlig brukte fôranalyser.
 • Kunne lese og forstå vitenskapelig litteratur på området, og delta i faglige diskusjoner innen emnets fagområder.

Kompetanse

 • Kunne anvende faglige kunnskaper og ferdigheter for å fremskaffe og videreutvikle ny kunnskap innen fagområdet
 • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger og drøfte mulige tilpasninger og løsninger for å nå landbrukspolitiske mål, inkludert mål knyttet til produktivitet, klima og miljø.
 • Det gis forelesninger på sentrale tema, supplert med gruppearbeid med presentasjon, øvinger, og 1-3 utferder.
 • Canvas brukes som læringsstøtte.
 • Liste over pensumlitteratur vil bli utdelt ved emnets start.
 • Samlet vurdering: 3t skriftelig eksamen 60% og mappe 40% (presentasjon gruppearbeid, rapporter og prøve i botanisk identifisering av grasarter).

  Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor skal godkjenne eksamensoppgavene og skal sensurere et utvalg av besvarelsene.
 • Deltagelse på øvinger, utferder og gjesteforelesninger er obligatorisk. Gruppearbeid med presentasjon.
 • Forelesninger: 40 t Øvinger: 6 t Gruppearbeid: 10 t Ekskursjoner: 6 t
 • Realfag