Course code PJH212

PJH212 Fôrvekster og frøvekster

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Ingjerd Dønnem, Åshild Gunilla Ergon, Susanne Eich-Greatorex, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell 
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har hovedfokus på dyrking og dyrkingssystemer for korn og andre frøvekster (belgvekster og oljevekster) til mat og fôr, samt for enggras, eng-belgvekster og ettårige grønnfôrvekster for produksjon av grovfôr.  Tilpasninger i dyrkingssystemene for å oppnå god avling og kvalitet, og samtidig lave miljøavtrykk blir vektlagt og er viktige elementer i en bærekraftig matproduksjon.  Emnet er rettet mot naturgitte forhold for planteproduksjon i Norge, og utnyttelse av norske arealressurser. Emnet omhandler bruk av kraftfôr og grovfôr i norske husdyrproduksjoner, næringsbehov hos husdyr, samt prinsipp for produksjon av kraftfôr og grovfôr av god kvalitet (inkludert fôrkonservering). Kunnskaper om kulturplantenes egenskaper, deres vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig kunnskapsbasis som blir vektlagt. Emnet omhandler dyrkingstekniske tema som planteetablering inkludert jordarbeidingssystemer, gjødsling og gjødslingsteknologi, høstemetoder/høstetider, overvintring inkludert overvintringsfysiologi, frøblandinger av eng- og beitevekster, samt vekstskifte og bruk av vekselvekster. Produktkvalitet og faktorer som påvirker kvalitet blir vektlagt, inkludert kvalitet av frøvekster som brukes til mat direkte (matkorn, olje- og proteinvekster). Emnet omhandler også frøproduksjon av korn og engvekster for bruk som såvare. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha kunskap om produksjonspotensialet i Norge for produksjon av frøvekster til mat og fôr, og for produksjon av grovfôr.
 • Ha kunnskap om bruken av kraftfôr og grovfôr i norske husdyrproduksjoner for å dekke næringsbehov hos ulike husdyr, og om hvordan disse fôrmidlene blir produsert.,
 • Ha kunnskap om  egenskaper hos eng- og beitevekster, kornarter, olje- og proteinvekster som er viktig for dyrking og kvalitet, og  forstå plantenes responser på viktige miljøfaktorer.
 • Ha gode kunnskaper om dyrkingsteknikker som blir brukt, og betydning for planteutviklingen, avlingsoppbygningen og produktkvaliteten. 
 • Ha kunnskap om tiltak i produksjonene som kan redusere miljøfotavtrykket.  

Ferdigheter

 • Kunne beskrive planteutviklingen hos korn og gras, 
 • Kunne identifisere frøvekstene, og de viktigste eng- og beitevekstene utfra morfologiske kjennetegn. 
 • Kunne utføre de vanligste kvalitetsanalysene av korn, og vurdere kornkvalitet utfra kjemiske analyser. 
 • Kunne vurdere kvalitet av grovfôr utfra vanlig brukte fôranalyser.
 • Kunne  lese og forstå vitenskapelig litteratur på området, og delta i faglige diskusjoner innen emnets fagområder.

Kompetanse

 • Kunne anvende faglige kunnskaper og ferdigheter for å fremskaffe og videreutvikle ny kunnskap innen fagområdet
 • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger og drøfte mulige tilpasninger og løsninger med aktører i verdikjedene for å nå landbrukspolitiske mål. 
Læringsaktiviteter:
Det gis forelesninger på sentrale tema, supplert med noen øvinger, kollokvier og 1-2 utferder. 
Læringsstøtte:
Canvas brukes som læringsstøtte.
Pensum:
Liste over pensumlitteratur vil bli utdelt ved emnets start.
Anbefalte forkunnskaper:
PJH102, HFX133, JORD101, BOT130, BOT201 
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på øvinger, utferder og gjesteforelesninger er obligatorisk. Gruppearbeid med presentasjon. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor skal godkjenne eksamensoppgavene og skal sensurere et utvalg av besvarelsene. 
Normert arbeidsmengde:
250 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp mot HFE205
Undervisningstid:
Forelesninger: 40 t Øvinger: 6 t Gruppearbeid: 10 t Ekskursjoner: 6 t 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer