Course code PJH105

PJH105 Urbant landbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Anna Marie Nicolaysen, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard, Richard Harvey Meadow, Sissel Torre
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg ulike trekk i urbant landbruk, med hovedvekt på planter. Fokus vil være på bruk av mat- og prydplanter i et slikt miljø, hvor plantevekst og -utvikling, biologisk mangfold, skjøtsel, jord, plantevern, forurensning, mikroklima, teknologi etc. er viktige deler. Starten av kurset brukes til forelesninger og gruppearbeid rundt tema(er) knyttet til urbant landbruk, som planter og plantevekst, vekstmedium, næring og trygg mat, plantevern, og systemtenking. Det vil være stor fokus på gruppearbeid i emnet, og allerede første dag i blokken deles studentene inn i grupper hvor man lærer om nettopp gruppearbeid (hvordan jobbe i grupper, samspill i en gruppe etc.). Denne kunnskapen brukes gjennom hele kurset, hvor gruppene skal presentere ulike tema knyttet til temaene i starten av kurset, i tillegg til en presentasjon av et selvvalgt tema i slutten av blokken. Sammensetningen av gruppene blir gjort av emneansvarlig og går på tvers av studieprogrammer og år for å få diversitet i gruppene. Gruppene er faste gjennom hele blokka.  
Læringsutbytte:
Målsettingen med emnet er at studentene skal få forståelse for betydningen av ikke-tradisjonell plantedyrking i urbane strøk og ellers steder hvor tradisjonell plantedyrking kan være en utfordring. Gjennom gruppearbeidet og presentasjonene skal studentene kunne anvende faglig kunnskap til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. Studentene skal også beherske relevante faglige verktøy, teknikker og utrykksformer i emnet, og reflektere over ulike tema knyttet til urbant landbruk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra lærere i gruppearbeid og presentasjoner
Pensum:
Aktuelt pensum blir lagt ut på Canvas
Obligatorisk aktivitet:
Første dag av januarblokka, deltagelse i forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og evt utferd(er).
Vurderingsordning:
Langsgående eksamen. Bestått/ikke-bestått.
Sensor:
Sensor er involvert i revidering og godkjenning av eksamensopplegg, og til stede ved de avsluttende presentasjonene.
Merknader:
For studenter som ønsker en fordypning i urbant landbruk, tilbys emnet PJH205 på 5 sp i vårparallellen hvor man kan skrive en semesteroppgave.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått