Course code PJH105

PJH105 Urbant landbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Anna Marie Nicolaysen, Vebjørn Egner Stafseng, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard, Arne Stensvand, Richard Harvey Meadow, Sissel Torre
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-PV studieretning Urbant landbruk
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet tar for seg ulike trekk i urbant landbruk, med hovedvekt på planter. Fokus vil være på bruk av mat- og prydplanter i et slikt miljø, hvor plantevekst og -utvikling, biologisk mangfold, skjøtsel, jord, plantevern, forurensning, mikroklima, teknologi etc. er viktige deler. Kurset inneholder ulike forelesninger og gruppearbeid rundt tema knyttet til urbant landbruk, som planter og plantevekst, plantevern, vekstmedium, næring og trygg mat og urbant landbruk i et samfunnsperspektiv. Det vil være stor fokus på gruppearbeid i emnet, og studentene deles inn i grupper på tvers av studieprogram av emneansvarlig som er faste gjennom hele blokka. For hvert tema som blir forelest, gir hver av gruppene en presentasjon med tema gitt av foreleser. I tillegg skal alle gruppene lage en avsluttende presentasjon på et selvvalgt tema i slutten av blokken. 

Det vil være ulike aktiviteter (eksterne aktører, utferd etc.) som vil variere fra år til år etter hva som er dagsaktuelt.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kan beskrive og forklare betydningen av ikke-tradisjonell plantedyrking i urbane strøk og ellers steder hvor tradisjonell plantedyrking kan være en utfordring.

Kan beskrive metoder for ulike løsninger i urbane landbruksprosjekter.

Ferdigheter: 

Kan anvende faglig kunnskap til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor fagområdet

Kan jobbe i tverrfaglige grupper med ulike problemstillinger

Kan presentere fagstoff og diskutere løsninger med andre på tvers av fagområder

Kan utføre praktiske prosjekt i samarbeid med andre

Generell kompetanse:

Beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i emnet, og reflektere over ulike tema knyttet til urbant landbruk.

Kan utvikle relasjoner til studenter på tvers av fagområder og årskull for å skape et godt læringsmiljø

Kan bruke faglig kunnskap på tvers av fagområder i diskusjoner

Kan diskutere og komme fram til løsninger  på problemstillinger knyttet til ulike prosjekter i urbant landbruk

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, praktiske øvelser, utferd
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra lærere i gruppearbeid og presentasjoner
Pensum:
Aktuelt pensum blir lagt ut på Canvas
Obligatorisk aktivitet:
Første undervisningsdag er obligatorisk, samt deltagelse på forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, praktisk arbeid og utferd(er).
Vurderingsordning:
Mappevurdering. Bestått/ikke-bestått.
Sensor:
Sensor er involvert i revidering og godkjenning av eksamensopplegg.
Merknader:
For studenter som ønsker en fordypning i urbant landbruk, tilbys emnet PJH205 på 5 sp i vårparallellen hvor man kan skrive en semesteroppgave.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått