Course code PJH102

PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, kun augustblokk.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokka (08). 
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: BSc i Plantevitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Introduksjon til studiet i plantevitenskap. Bærekraftig matproduksjon der planter spiller en viktig rolle. Mangfoldet av planter brukt til mat og fôr, til pryd og rekreasjon, grøntanlegg og landskap. Gjennomgang av viktige grupper av kulturplanter/landskapsplanter, bruksområder og miljøtilpasninger, inkludert naturgitte forhold for planteproduksjon i Norge. Innføring om dyrkingssystemer på friland og i regulert klima, inkludert urbant landbruk. Introduksjon til viktige fagdisipliner innen plantevitenskap, som jord og planteernæring, plantevern og plantehelse, planteforedling og plantebioteknologi.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Du kjenner de viktigste kulturplantene som blir dyrket i Norge og deres bruksområder. Du kan beskrive de viktigste prinsippene for plantedyrking på friland og i veksthus. Du kan beskrive noen viktige prinsipp for valg av planter for bruk i grøntanlegg. Du kjenner de ulike disiplinene innen plantevitekskapen. Du har oversikt over NMBUs regler for plagiering. 

Ferdigheter

Du kan identifisere de viktigste kulturplantene som brukes til mat, fôr, og i urbant landbruk. Du kan søke litteratur og holde en faglig presentasjon på et tema innen plantevitenskap for andre studenter på Bachelor-nivå. Du kan delta i faglige diskusjoner. Du kan bruke universitetets og universitetsbibliotekets IKT-systemer.

Generell kompetanse

Du har oversikt over planteproduksjon i Norge i ulike regioner, og hvordan klimaet gir muligheter eller begrensninger. Du har oversikt over de viktigste prinsippene for en bærekraftig matproduksjon. Du har forståelse for at studiet i plantevitenskap er tverrfaglig, og må bygge på grunnleggende emner som  kjemi, botanikk og plantefysiologi, genetikk og jord. Du har innsikt til å utforme din egen studieplan.

Læringsaktiviteter:
Feltforelesninger, demonstrasjoner, øvinger,  utferd, og noen oversiktsforelesninger. Utarbeiding av rapporter fra øvinger. Gruppearbeid med presentasjon.
Læringsstøtte:
Web-støttet undervisning og faglig veiledning fra lærere.
Pensum:
Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved emnestart.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder. Rapport fra øvinger. Gruppearbeid med presentasjon. Gjennomført og godkjent flervalgstest.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering, basert på innleverte rapporter, presentasjon av gruppearbeid og en flervalgstest. Alle deler må være bestått.  Emnet vurderes bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor skal vurdere opplegget.  
Normert arbeidsmengde:
125 arbeidstimer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
75 timer (Feltforelesninger, øvinger, utferd). Selvstudium 50timer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått