Course code PJH102

PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, kun augustblokk.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokka (08). 
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: BSc i Plantevitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Introduksjon til studiet i plantevitenskap. Bærekraftig matproduksjon der planter spiller en viktig rolle. Mangfoldet av planter brukt til mat og fôr, til pryd og rekreasjon, grøntanlegg og landskap. Gjennomgang av viktige grupper av kulturplanter/landskapsplanter, bruksområder og miljøtilpasninger, inkludert naturgitte forhold for planteproduksjon i Norge. Innføring om dyrkingssystemer på friland og i regulert klima, inkludert urbant landbruk. Introduksjon til viktige fagdisipliner innen plantevitenskap, som jord og planteernæring, plantevern og plantehelse, planteforedling og plantebioteknologi.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg oversiktskunnskaper om prinsipper for en bærekraftig matproduksjon og om matproduksjon i Norge. De skal kunne beskrive planteproduksjon på friland og i veksthus, og i urbant landbruk. De skal kjenne de viktigste kulturplantene, og planter brukt i grøntanlegg og for landskapspleie, samt viktige begreper innen plantedyrking. Emnet skal motivere for basisfag som grunnlag for studiet i plantevitenskap, det skal gi faglig oversikt over de ulike disiplinene innen plantevitenskap og aktuelle spesialiseringer.
Læringsaktiviteter:
Feltforelesninger, demonstrasjoner, øvinger,  utferd, og noen oversiktsforelesninger. Utarbeiding av rapporter fra øvinger. Gruppearbeid med presentasjon.
Læringsstøtte:
Web-støttet undervisning og faglig veiledning fra lærere.
Pensum:
Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved emnestart.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder. Rapport fra øvinger. Gruppearbeid med presentasjon. Gjennomført og godkjent flervalgstest.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering, basert på innleverte rapporter, presentasjon av gruppearbeid og en flervalgstest. Alle deler må være bestått.  Emnet vurderes bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor skal vurdere opplegget.  
Normert arbeidsmengde:
150 arbeidstimer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
90 t (Feltforelesninger, øvinger, utferd). Selvstudium 60 timer.
Eksamensdetaljer: :