PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Anne Kjersti Uhlen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig, kun augustblokk.

Forventet arbeidsmengde:125 arbeidstimer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går i augustblokka (08).

Om dette emnet

Emnet skal gi en introduksjon til studiet i plantevitenskap. Emnet fokuserer på mangfoldet av planter brukt til mat og fôr, til pryd og rekreasjon, grøntanlegg og landskap, og på de naturgitte forholdene for planteproduksjon i Norge. Videre gir emnet innføring om viktige fagdisipliner innen plantevitenskapen, som dyrking og agronomi, planteforedling, plantebioteknologi, plantevern og jord og planteernæring. Emnet gir innføring om dyrkingsprinsipper på friland og veksthus, og for bruk og skjøtsel av planter i grøntanlegg, landskap og i urbant landbruk. Plantenes rolle i et bærekraftig matsystem blir diskutert.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Ha kunnskap om de viktigste planteproduksjonene i Norge og deres bruksområder, inkludert planter brukt til mat og fôr, i grøntanlegg, for landskapspleie og i urbant landbruk.
 • Ha kunnskap om natrurgitte forhold for plantedyrking i Norge, og hvordan klimaendringer kan skape nye muligheter og utfordringer.
 • Ha kunnskap om prinsippene for dyrking på friland og i veksthus, og prisnipper for bærekraftig produksjon.
 • Kjenne til de ulike disiplinene innen plantevitekskapen.

Ferdigheter

 • Kan identifisere viktige kulturplanter som brukes til mat, fôr, i grøntanlegg og i urbant landbruk.
 • Kan søke litteratur og holde en faglig presentasjon på et tema innen plantevitenskap for andre studenter på Bachelor-nivå.
 • Kan delta i faglige diskusjoner, og anvende de mest vanlige faguttrykkene
 • Kjenner til tilbudene som NMBU universitetsbibliotek gir, og kan bruke IKT-systemer for å søke litteratur.
 • Er godt kjent med NMBUs regler for plagiering og fusk ved eksamen.

Generell kompetanse

 • Ha oversikt over planteproduksjon i Norge, og hvordan den har utviklet seg
 • Ha oversikt over de viktigste dyrkingsprinsippene, og planteprodukter betydning i et bærekraftig landbruk og kosthold
 • Ha forståelse for at studiet i plantevitenskap er tverrfaglig, og må bygge på grunnleggende kunnskap som kjemi, botanikk, plantefysiologi, genetikk og jord.
 • Ha innsikt til å utforme din egen studieplan.
 • Feltforelesninger, demonstrasjoner, øvinger, utferd, og noen oversiktsforelesninger. Gruppearbeid med presentasjon.
 • Web-støttet undervisning og faglig veiledning fra lærere.
 • Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved emnestart.
 • Mappe: Gruppearbeid med presentasjon, godkjent flervalgstest.
 • Ekstern sensor skal vurdere opplegget.
 • Deltakelse på utferder. Gruppearbeid med presentasjon. Gjennomført og godkjent flervalgstest.
 • 75 timer (Feltforelesninger, øvinger, utferd). Selvstudium 50timer.
 • BSc i Plantevitenskap.
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK