Course code PJH102

PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, kun augustblokk.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokka (08). 
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: BSc i Plantevitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal gi en introduksjon til studiet i plantevitenskap. Emnet fokuserer på mangfoldet av planter brukt til mat og fôr, til pryd og rekreasjon, grøntanlegg og landskap, og på de naturgitte forholdene for planteproduksjon i Norge. Videre gir emnet innføring om viktige fagdisipliner innen plantevitenskapen, som dyrking og agronomi, planteforedling, plantebioteknologi, plantevern og jord og planteernæring. Emnet gir innføring om dyrkingsprinsipper på friland og veksthus, og for bruk og skjøtsel av planter i grøntanlegg, landskap og i urbant landbruk. Plantenes rolle i et bærekraftig matsystem blir diskutert.
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om de viktigste kulturplantene som blir dyrket i Norge og deres bruksområder, inkludert planter brukt i grøntanlegg, for landskapspleie og i urbant landbruk.
 • Ha kunnskap om natrurgitte forhold for plantedyrking i Norge, og hvordan klimaendringer kan skape nye muligheter og utfordringer.
 • Ha kunnskap om prinsippene for dyrking på friland og i veksthus.
 • Kjenne til de ulike disiplinene innen plantevitekskapen.

Ferdigheter

 • Kan identifisere de viktigste kulturplantene som brukes til mat, fôr, i grøntanlegg og i urbant landbruk.
 • Kan søke litteratur og holde en faglig presentasjon på et tema innen plantevitenskap for andre studenter på Bachelor-nivå.
 • Kan delta i faglige diskusjoner, og anvende de mest vanlige faguttrykkene
 • Kjenner til tilbudene som NMBU universitetsbibliotek gir, og kan bruke IKT-systemer for å søke litteratur.
 • Er godt kjent med NMBUs regler for plagiering og fusk ved eksamen.

Generell kompetanse

 • Ha oversikt over planteproduksjon i Norge, og hvordan den har utviklet seg
 • Ha oversikt over de viktigste dyrkingsprinsippene, og planteprodukter betydning i et bærekraftig landbruk og kosthold
 • Ha forståelse for at studiet i plantevitenskap er tverrfaglig, og må bygge på grunnleggende kunnskap som kjemi, botanikk, plantefysiologi, genetikk og jord.
 • Ha innsikt til å utforme din egen studieplan.
Læringsaktiviteter:
Feltforelesninger, demonstrasjoner, øvinger,  utferd, og noen oversiktsforelesninger. Utarbeiding av rapporter fra øvinger. Gruppearbeid med presentasjon.
Læringsstøtte:
Web-støttet undervisning og faglig veiledning fra lærere.
Pensum:
Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved emnestart.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder. Rapport fra øvinger. Gruppearbeid med presentasjon. Gjennomført og godkjent flervalgstest.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering, basert på innleverte rapporter, presentasjon av gruppearbeid og en flervalgstest. Alle deler må være bestått.  Emnet vurderes bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor skal vurdere opplegget.  
Normert arbeidsmengde:
125 arbeidstimer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
75 timer (Feltforelesninger, øvinger, utferd). Selvstudium 50timer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått