Course code PHI102

PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Rani Lill Anjum
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av tre deler: filosofihistorie, etikk og vitenskapsteori.

Filosofihistorien strekker seg fra antikken til 1800-tallet, fra Sofistene og Platon til Hume og Kant. Gjennomgående tema er: Er sikker kunnskap mulig? Hva kan vi ha kunnskap om? Og hvordan kan vi vite at vi faktisk vet det vi tror vi vet?

Etikk og praktisk filosofi går over samme periode som filosofihistorien, men inkluderer også filosofer som Mill og Singer. Tema er: Finnes det noe som er universelt rett eller galt, godt eller ondt? I så fall, hvordan kan vi avgjøre hvilke handlinger som er hva? Hvor kommer moralen fra?

I vitenskapsteorien tar vi opp spørsmålet om vitenskapelig kunnskap. Hvordan er vitenskapelig kunnskap mulig? Er vitenskapelige sannheter bevisbare? Kan man gjøre vitenskapelige framskritt? Hvordan kommer man best fram til vitenskapelig kunnskap?

Undervisningen foregår som forelesninger med diskusjoner i plenum og mindre grupper. Stoffet gjennomgås i første delen av undervisningen, og studentene oppfordres til å komme med innspill underveis.

Læringsutbytte:

Studentene skal besitte grunnleggende kunnskap om de viktigste filosofiske retningene i den vestlige filosofihistorien, innen ontologi, epistemologi og moralfilosofi/etikk. I tillegg til kunnskap om individuelle filosofier og deres tanker, skal studentene kunne gjøre rede for generelle filosofiske tilnærminger som empirisme, rasjonalisme, dualisme, reduksjonisme og relativisme, og forklare sentrale filosofiske begreper. I vitenskapsteori skal studentene besitte grunnleggende kunnskap om ulike filosofiske tilnærminger til vitenskap, vitenskapelig metode, vitenskapelig framskritt, samt trekke linjer til hvordan disse ulike tilnærmingene henger sammen med filosofiske tradisjoner og tema fra filosofihistorien.

Studiet skal bidra til å skjerpe studentenes kritiske tenkeevne og evne til selvstendig refleksjon. Særlig skal vitenskapsteorien forberede studentene på faglige og metodologiske diskusjoner innen sitt eget fagområde, og gjøre dem i stand til å gjenkjenne filosofisk antagelser som reduksjonisme, empirisme og relativisme.

I etikken skal studentene kunne redegjøre for og identifisere etiske posisjoner som relativisme, utilitarisme, pliktetikk og dydsetikk. De skal også kunne utvikle egne argumenter rundt et aktuelt tema ut fra de ulike etiske posisjonene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger med diskusjoner og oppgaveløsing. Arbeid i grupper og individuelt, muntlig og skriftlig. Studentene får også trening i diskusjon, argumentasjon og oppgaveløsing. Vi jobber systematisk med repetisjon, refleksjon av sammenhenger mellom de ulike deler av pensum og studentbasert tilbakemelding.
Læringsstøtte:
Læreren er tilgjengelig for støtte og veiledning og forbereder ekstra materiale for repetisjon og refleksjon som benyttes i arbeidsstund og mellom forelesninger.
Pensum:
Pensum er definert ut fra tema, spesifisert i studieplanen, men studentene står fritt til å benytte lærebøker til examen philosophicum (ikke repetisjonshefter, men bøker skrevet for å benyttes som pensum til exphil). Supplerende lærestoff (tekster, videoer, sammendrag, forelesningsnotater, eksamensforberedende stoff, oppgaver) vil bli gjort tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte til 65% av forelesningene, pluss alle eksamensaktiviteter.  
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: 2 kortsvarprøver i filosofihistorie og i etikk og vitenskapsteori (individuell) gis i løpet av semesteret (ca 50% av karakteren), en primært muntlig oppgave i etikk (gruppearbeid) gis som siste undervisningstime (ca 25% av karakteren), og en primært skriftlig oppgave i vitenskapsteori (gruppearbeid) gis etter at undervisningen er avsluttet, i eksamensperioden (ca 25% av karakteren). Ingen kontemulighet.
Sensor:
Ekstern sensor for evaluering av opplegget.
Merknader:

Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

Emnet er ekvivalent med Examen philosophicum ved andre universiteter og høyskoler i Norge. Det gis på norsk i høstparallellen hvert år som PHI100/PHI101. Eksamensoppgavene og besvarelsene i PHI102 er på engelsk.

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Kurset overlapper 10 studiepoeng med PHI100 og PHI101.
Undervisningstid:
50 timer undervisning, inkludert forelesninger, presentasjoner og diskusjon i grupper og plenum.
Eksamensdetaljer: :