Course code PHI102

PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Rani Lill Anjum
Medvirkende: Fredrik Andersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Kurset undervises i vårparallellen hvert år. Samme kurs gis på norsk i høstparallellen hvert år som PHI100.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av tre deler: filosofihistorie, etikk og vitenskapsteori.

Filosofihistorien strekker seg fra antikken til 1800-tallet, fra Sofistene og Platon til Hume og Kant. Gjennomgående tema er: Er sikker kunnskap mulig? Hva kan vi ha kunnskap om? Og hvordan kan vi vite at vi faktisk vet det vi tror vi vet?

Etikk og praktisk filosofi går over samme periode som filosofihistorien, men inkluderer også filosofer som Mill og Singer. Tema er: Finnes det noe som er universelt rett eller galt, godt eller ondt? I så fall, hvordan kan vi avgjøre hvilke handlinger som er hva? Hvor kommer moralen fra?

I vitenskapsteorien tar vi opp spørsmålet om vitenskapelig kunnskap. Hvordan er vitenskapelig kunnskap mulig? Er vitenskapelige sannheter bevisbare? Kan man gjøre vitenskapelige framskritt? Hvordan kommer man best fram til vitenskapelig kunnskap?

Læringsutbytte:
Studiet skal bidra til å skjerpe studentenes kritiske tenkeevne med tanke på sider ved den enkeltes faglige virksomhet som sjelden blir drøftet innenfor rammen av faget selv. I fagstudiet dreier det seg primært om å tilegne seg overleverte ferdigheter og kunnskaper, samt å utvikle spesialiserte arbeidsrutiner. Sider som i liten grad blir belyst er: fagets historiske og sosiale sammenheng, etiske spørsmål som har betydning for faget, samt dets erkjennelsesteoretiske og metodologiske forutsetninger. Dette studiet skal gi en bedre forståelse av vitenskapelig begrunnelse, for forholdet mellom vitenskapene innbyrdes og mellom vitenskapen, samfunnet og naturen, samt bevisstgjøre studentene i forhold til verdispørsmål knyttet til forskningen og dens anvendelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger med diskusjoner og oppgaveløsing. 
Læringsstøtte:
Studentene får også trening i diskusjon og oppgaveløsing.
Pensum:
Pensum er definert ut fra tema, spesifisert i studieplanen. Supplerende lærestoff (tekster, videoer, sammendrag, forelesningsnotater) vil bli gjort tilgjengelig i Canvas.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%). 
Sensor:
Ekstern sensor for evaluering av opplegget.
Merknader:
Kurset er ekvivalent med Examen philosophicum ved andre universiteter og høyskoler i Norge. Det gis på engelsk i vårparallellen hvert år. Det gis på norsk i høstparallellen hvert år som PHI100/PHI101. Eksamensoppgavene vil bli gitt på engelsk i PHI102.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK - generell studiekompetanse.
Overlapp:
Kurset overlapper 10 studiepoeng med PHI100 og PHI101.
Undervisningstid:
2 x 2 timer forelesninger, inkludert oppgaveløsing.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått