PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Rani Lill Anjum

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Filosofi dreier seg om våre mest grunnleggende antagelser. Hva finnes? Hva kan vi vite? Hva er et menneske? Hva er rett og galt? Hva er vitenskap? I dette innføringskurset får studentene innblikk i et bredt spekter av filosofiske temaer.

Emnet består av tre deler: (1) filosofihistorie; (2) vitenskapsfilosofi; (3) etikk. Del 1 tar opp vesentlige trekk ved den vestlige filosofihistoriske utviklingen fra antikken frem til moderne tid. Det legges bl.a. vekt på fremveksten av moderne tenkning, på den historiske og filosofiske forankringen til ulike virkelighetsbilder, slik som det økologiske og det mekanistiske. Det legges også vekt på betydningen av filosofiske teorier for menneskets selvforståelse og for dets syn på samfunnsspørsmål. Del 2 tar opp viktige temaer innenfor vitenskapsfilosofi, herunder hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap og vitenskapelige metoder, og hva som skiller ulike fagfelt fra hverandre. Det legges også vekt på filosofiske grunnantagelser i spenningen mellom ulike fagtradisjoner og perspektiver, og hvordan disse kommer til uttrykk i tverrfaglig samarbeid om komplekse problemer i vitenskapen og i samfunnet, slik som i klimaforskning og forskning på bærekraftige løsninger. Del 3 gir en innføring i grunnleggende former for etisk argumentasjon, og i anvendelse av slik argumentasjon på viktige moralspørsmål, herunder spørsmål forbundet med kulturkollisjoner, likestilling, dyrs status, naturforvaltning og bærekraft. Vektleggingen av tverrfaglig samarbeid og bærekraft er forankret i den faglige og verdimessige profilen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Dette lærer du

KUNNSKAP: Studentene skal få kjennskap til individuelle filosofer, filosofiske tradisjoner og sentrale begreper innen filosofihistorie, etikk og vitenskapsteori. De vil bli gitt noen verktøy for kritisk refleksjon over deres egne og andres mest grunnleggende filosofiske antagelser.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjenkjenne diverse filosofiske posisjoner og perspektiver, som empirisme, rasjonalisme, dualisme, reduksjonisme og relativisme. De skal være i stand til å skille mellom noen moralske teorier og å bruke disse til å formulere sine egne moralske argumenter. De skal forstå hvordan ulike fagtradisjoner kan støtte seg på ulike filosofiske antagelser om vitenskapelig kunnskap og metoder.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne redegjøre for de ulike filosofiske teoriene og begrepene innen filosofihistorien, etikken og vitenskapsteorien. De skal kunne identifisere filosofiske antagelser innen moralsk argumentasjon og vitenskapelige tilnærminger. De skal kunne formulere egne moralske argumenter i tråd med de ulike teoriene. De skal opparbeide kompetanse i å argumentere og reflektere kritisk, også over grunnleggende antagelser innenfor deres eget fagfelt.

 • Campusbaserte forelesninger uten streaming. Forelesningene er diskusjonsbasert og har som formål å få studentene med i filosofisk refleksjon. Det er satt av tid i undervisningen til arbeid med repetisjons- og refleksjonsoppgaver i mindre grupper. Studentene får trening i etisk argumentasjon, tverrfaglig samarbeid og peer-mentoring. Det legges vekt på å gjenkjenne filosofiske grunnantagelser i faglige perspektiver og spenninger mellom forskningstradisjoner.
 • Canvas-siden for kurset oppdateres jevnlig og inneholder alt av læringsstoff. Læreren er tilgjengelig for støtte og veiledning og forbereder ekstra materiale for repetisjon og refleksjon som benyttes i arbeidsstund og mellom forelesninger.
 • Alle ressurser vil bli gjort tilgjengelig i Canvas i god tid før semesterstart.
 • Mappevurdering:

  • Repetisjons- og refleksjonsnotat i filosofihistorie og etikk (individuell skriftlig innlevering, 4-5 sider)
  • Deltagelse i etikkdebatt om bærekraft (gruppearbeid, muntlig framføring)
  • Bidrag til tverrfaglig studentkonferanse i vitenskapsteori (gruppearbeid, digitalt format, peer mentoring).

  Vurdering: Bestått / Ikke bestått for hver av disse.

  Alle deler må bære bestått i samme semester for at emnet skal være bestått.

  Alle aktiviteter og innleveringer foregår innenfor semesteret. Studentkonferansen arrangeres i siste undervisningstime. Ingen kontemulighet.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • En ekstern sensor evaluerer opplegget og deltar i og evaluerer bidragene til etikkdebatten og studentkonferansen.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

  Emnet er ekvivalent med Examen philosophicum ved andre universiteter og høyskoler i Norge. Det gis på norsk i høstparallellen hvert år som PHI100/PHI101. Eksamensoppgavene og besvarelsene i PHI102 er på engelsk.

 • 4 timer undervisnig per uke. Det settes i tillegg av 2 timer per uke til gruppearbeid i Zoom.
 • Kurset overlapper 10 studiepoeng med PHI100 og PHI101.
 • GSK