Course code PAE306

PAE306 Agroøkologi: Handlingsorientert forskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Anna Marie Nicolaysen
Medvirkende: Vebjørn Egner Stafseng, Geir Hofgaard Lieblein, Tor Arvid Breland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Vårparallell og juniblokk
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: M-AE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette emnet skal studentene utarbeide et masteroppgaveforslag og en feltforskningsrapport. Fokus er på introduksjon til masteroppgaveforslaget, valg av tema, forskningsspørsmål, metoder for datainnsamling og litteraturoversikt. Emnet gir studentene muligheten til å gjøre seg kjent med deltakende aksjonsforskning, feltforskningsmetoder med fokus på en rekke kvalitative metoder og grunnleggende kvantitative metoder. Emnet legger vekt på problemstillinger om kompleksitet og endring, og utfordringer ved å forske i ukjente situasjoner og steder. Kritisk refleksjon over ulike tilnærminger for datainnsamling og analyse, og over forholdet mellom spesifikke forskningsproblemer og relaterte metoder vil være vesentlig.

Følgende områder vektlegges:

 • den deltakende aksjonsforskningsprosessen;
 • utfordringer med å gjøre aksjonsforskning, hvordan planlegge arbeidet, ressurser;
 • grunnleggende forståelse av epistemologiske og metodiske problemstillinger;
 • styrker og svakheter ved ulike metoder for datainnsamling, analyse og prosessering;
 • valg av passende utvalg: utvelgelse av case(r)/deltakere og utvalg innen caser;
 • refleksjon over feltforskning og etiske implikasjoner;
 • skriving: masteroppgaveforslaget; hvordan presentere og rapportere feltforskning
Læringsutbytte:

Etter fullført emne forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunne utforme et masteroppgaveforslag
 • Vite hvordan få oversikt over et forskningsområde og presentere relevant litteratur knyttet til dette
 • Kunne beskrive temaet for masteroppgaven innenfor dette området
 • Kunne beskrive formålet med temaet og hvorfor det er relevant
 • Kunne utvikle forskningsspørsmål og argumentere for valget
 • Vite hvordan du presenterer deg selv for andre som en forsker, som instrumentet vi ser verden gjennom
 • Ha kunnskap om aksjonsforskningens etikk
 • Kunne designe og gjennomføre aksjonsforskning ved å bruke spekteret av kvalitative og kvantitative metoder og teknikker introdusert i kurset

Ferdigheter

 • Evne til å beskrive forskningsstrategi og metoder
 • Evne til å definere kjernebegrepene i arbeidet og forklare hvordan du vil «måle» dem
 • Evne til å beskrive hva slags forskning dette er, hva datakildene er, hvilke metoder vil bli brukt for datainnsamling, og hvorfor?
 • Evne til å vurdere styrken og begrensningene til en rekke kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og deres komplementaritet i en aksjonsforskningskontekst
 • Evne til å vurdere bruken av ulike forskningsmetoder, teknikker og analyseprosedyrer
 • Evne til systematisk å registrere, organisere, kode og analysere empirisk datamateriale
 • Evne til kritisk refleksjon over ulike tilnærminger for datainnsamling og analyse, og over sammenhengen mellom spesifikke forskningsproblemer og relaterte metoder som du har blitt kjent med
 • Evne til å diskutere reliabiliteten og validiteten til studien og resultatene

Generell kompetanse

 • Evne til å håndtere personopplysninger i forskning og utarbeide datahåndteringsplaner
 • Evne til å reflektere over og kritisere forskningsprosessen og hva du lærte om teknikkene og om deg selv som forsker
 • Evne til å gi medstudenter tilbakemeldinger på en positiv og konstruktiv måte
 • Evne til å skrive forslag til masteroppgave
 • Evne til å rapportere forskning som bygger på egne funn.
Læringsaktiviteter:
Kursinnholdet formidles gjennom presentasjoner og workshops kombinert med individuelt arbeid og gruppearbeid, med stor vekt på diskusjon og øvelser. Øvelsene er lagt inn som en del av utarbeidelsen av masteroppgaveforslaget og forskningsrapporten, for å legge til rette for en aktiv læringsprosess. Studentene deltar aktivt i undervisningen med eget forskningsdesign, utprøving av metoder for datainnsamling og analyse og rapportering av forskning. Emnet avsluttes med en presentasjon av masteroppgaveforslaget og forskningsrapporten.
Læringsstøtte:
Presentasjoner og workshops, praktiske øvelser og annen informasjon vil bli gjort tilgjengelig i Canvas. I løpet av kurset vil studentene dele og presentere arbeidet sitt i grupper og i plenum og få tilbakemeldinger fra medstudenter og undervisere.
Pensum:

Lynn P. Nygaard. 2017. Writing Your Master's Thesis. SAGE Publications

Velg mellom følgende metodebøker:

Bernard, H. Russell. 2017. Research Methods in Anthropology. Sixth Edition. AltaMira Press

or

Bryman, Alan. 2016. Social Research Methods. Fifth Edition. Oxford University Press

Forutsatte forkunnskaper:
PAE302
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse i undervisningen (80 % påkrevd) og obligatoriske aktiviteter (gruppearbeid, oppgaver, "peer feedback", innlevering av masteroppgaveforslag og feltforskningsrapport og endelig presentasjon av disse dokumentene).

Fysisk oppmøte er forventet.

Vurderingsordning:
Deltakelse i klasse- og gruppearbeid 30 %, oppgaver 30 %, presentasjon og innlevering av masteroppgaveforslag og feltforskningsrapport 40 %. Masteroppgaveforslaget og forskningsrapporten må være godkjent før bestått karakter gis.
Sensor:
Ekstern sensor vil være med i vurderingen av masteroppgaveforslaget og feltforskningsrapporten
Normert arbeidsmengde:
250 hours
Opptakskrav:
Minstekrav for høyere utdanning i Norge
Overlapp:

5 studiepoeng overlapp med PAE304.

5 studiepoeng overlapp med PAE305

Undervisningstid:

Forelesninger/workshop: 56 timer/ 4 timer pr uke

Øvelser: 54-64 timer, individuelt eller gruppearbeid med andre studenter

Selvstendig arbeid, presentasjoner: 110-130 timer

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer