Course code NOVA-404

NOVA-404 Planteforedling for bærekraftig plantehelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Morten Lillemo
Medvirkende: Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: 2019
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går våren 2019 som et NOVA-kurs. Det vil være en ukessamling på Dombås fra 27. jan. - 1. feb. 2019.
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: <p>Kurset er ment for ph.d.-studenter med grunnleggende kunnskap om planteforedling og genetikk, plantepatologi, planteproduksjon og bioteknologi. Studenter med forskning relatert til planteforedling i deres ph.d.-prosjekt vil bli prioritert.</p><p>Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen på kursets NOVA-nettside om det er ledig plass på ph.d.-kurs.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset vil gi ph.d.-studenter teoretisk bakgrunn og praktiske eksempler fra bruk av resistensforedling i vertsplanter som et viktig tiltak for å oppnå bærekraftig kontroll av plantesykdommer i agroøkosystemer. Resistensforedling blir ofte framstilt som den mest kostnadseffektive og bærekraftige måten for plantevern, men kan også feile hvis resistensen i seg selv ikke er bærekraftig. Begrepet varig resistens vil derfor bli behørig diskutert, og kurset vil ha fokus på hvordan vertsplanteresistens i kulturplanter kan bidra til å øke effekten av andre kontrolltiltak som kjemisk plantevern og agronomisk praksis (vekstskifte, fjerning av halm, jordarbeiding osv.). Det overordnede målet er å støtte utviklingen av bærekraftige matproduksjonssystemer i de nordiske landene.

Kurset vil ha en blanding av lærerforelesninger og studentforelesninger innen resistensforedling med fokus på tilpasning av kulturplanter til

bærekraftige nordiske produksjonssystemer. Kurset vil dekke både metoder for krysningsforedling og «omics»-aspekter av vertsplante-plantepatogen samspill, så vel som bruk av moderne foredlingsmetoder som «high thorughput» fenotyping (fenomikk), genomikk (QTL kartlegging, GWAS, genomseleksjon) og genomredigering som verktøy til å forbedre resistensen i vertsplanter.

Søndag ettermidag: ankomst og innlosjeringer. Åpningsforelesning. Mandag: introduksjon til resistensforedling og konsepter for bærekraftige produksjonssystem. Studentplakatpresentasjoner. Tirsdag: Biologien bak vertsplante-plantepatogen samspill, ved bruk av klassisk og molekylær genetikk og «omics»-verktøy. Biotrofe og nekrotrofe plantepatogen. Onsdag: Genetikken bak vertsplanteresistens. Rase(biotop)-spesifikk og uspesifikk resistens. Torsdag: bruk av genomikkverktøy i resistensforedling. Prinsippene bak genomseleksjon og prediksjon av avlsverdier. Fredag: Foredling for bærekraftig plantehelse. Praktiske eksempler fra planteforedling. Kursevaluering og avreise.

Læringsutbytte:

Kunnskap

- Forstå de grunnleggende konseptene ved rasespesifikk og rase uspesifikk resistens

- Forstå hvordan verstsplanteresistens kan bidra til bærekraftig plantehelse

- Kunnskap om QTL kartlegging, assosiasjonskartlegging (GWAS) og genomisk prediksjon av avlsverdier som seleksjonsverktøy i resistensforedling

Ferdigheter

- Være i stand til å legge opp et foredlingsprogram for en spesifikk vekst og ønskede egenskaper (vertsplanteresistens mot sykdommer og skadedyr)

- Være i stand til å identifisere nødvendig informasjon til å gjennomføre et planteforedlingsprosjekt som støtter opp om bærekraftig plantehelse.

Kompetanse

- Være i stand til å vurdere mulighetene til å foredle spesifikke resistensegenskaper i en kulturplante

- Være i stand til å foreslå nødvendige tiltak for å nå ønskede foredlingsmål.

Læringsaktiviteter:

Studentene bes om å ta med en plakat om deres ph.d.-prosjekt. Studentene vil motta litteratur før kursstart for å kunne forberede en studentforelesning. Det vil ikke være noen oppgaver etter kursoppholdet.

Kurset er basert på forelesninger, case-studier, arbeidsgrupper og plenumsdiskusjoner. Kurset vil fremme kreativ tenking, diskusjoner og idéutveksling mellom ph.d.-studenter, lærere og planteforedlere.

Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset er ment for ph.d.-studenter med grunnleggende kunnskap om planteforedling og genetikk, plantepatologi, planteproduksjon og bioteknologi. Studenter med forskning relatert til planteforedling i deres ph.d.-prosjekt vil bli prioritert.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset er ment for ph.d.-studenter med grunnleggende kunnskap om planteforedling og genetikk, plantepatologi, planteproduksjon og bioteknologi. Studenter med forskning relatert til planteforedling i deres ph.d.-prosjekt vil bli prioritert.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på kurssamling.
Vurderingsordning:
Studentene må presentere en poster av prosjektet sitt og forberede og gi en studentforelesning som utforsker relevante metoder og prinsipper som undervises i på kurset.
Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-ph.d.-kurs organsiert av Morten Lillemo, NMBU. Lærere fra NMBU, BOKU, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Helsingfors Universitet og Aarhus Universitet underviser på kurset. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2019/node/35254

Normert arbeidsmengde:

20 timer forelesninger av lærere

40 timer studentforelesninger, posterpresentasjoner og case-studier

90 timer selvstendig arbeid (lesing av tildelt litteratur, forberede forelesning om et gitt emne, forberede posterpresentasjon)

Totalt: 150 timer

Opptakskrav:

Kurset er ment for ph.d.-studenter med grunnleggende kunnskap om planteforedling og genetikk, plantepatologi, planteproduksjon og bioteknologi. Studenter med forskning relatert til planteforedling i deres ph.d.-prosjekt vil bli prioritert.

Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen på kursets NOVA-nettside om det er ledig plass på ph.d.-kurs.

Undervisningstid:

20 timer forelesninger av lærere

40 timer studentforelesninger, posterpresentasjoner og case-studier

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått