Course code NATF350

NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og vilt

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Stein Ragnar Moe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Alle mennesker har en relasjon til vilt. Ville dyr kan ha en positiv verdi ved for eksempel tilfeldige møter, turistobjekter eller i form av jaktbart vilt. Store bestander av vilt byr på en rekke muligheter, både nasjonalt i form av turisme, og lokalt i form av mindre lokalbaserte prosjekter som er basert på viltutnyttelse. Ville dyr skaper imidlertid også ofte problemer for lokalbefolkning i form av avlingskader, predasjon på tamme dyr og i enkelte sammenhenger tap av menneskeliv. Kurset tar opp interaksjoner mellom mennesker og predatorer, avlingsskader, arealkonflikter knyttet til vern, beiteinteraksjoner mellom husdyr og vilt og muligheter for økonomisk utnyttelse av vilt i form av turisme og jakt. En del av kurset er satt av til "case studies", hvor vi ser på problematiske og suksessrike elementer i tidligere viltforvaltningsprosjekter. Emnet avhenger i stor grad av studentenes aktive deltakelse, hvor diskusjoner og studentpresentasjoner er viktige elementer. Studentene skriver også en 6-7 siders semesteroppgave som publiseres elektronisk på MINAs websider.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal ha kunnskap om de viktigste former for interaksjoner mellom mennesker og ville dyr, samt ulike måter å adressere dem på i forvaltningssammenheng.

Ferdigheter

Studentene skal, ut i fra en gitt situasjon, være i stand til å foreslå løsninger og muligheter i forhold til sameksistens mellom mennesker og ville dyr. 

Generell kompetanse

Studentene skal, som forvaltere, være i stand til å skrive fagrapporter og foreslå løsninger på utfordringer knyttet til sameksistens mellom mennesker og ville dyr.

Læringsaktiviteter:
Seminarer, forelesninger og diskusjoner.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte blirgitt av faglæreri kontortiden.
Pensum:
Artikler og annen litteratur er tilgjenglig i Canvas. Dette vil gi nyttig bakgrunnskunnskap for studentenes arbeid med semesteroppgaven.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad.
Vurderingsordning:
Emnet evalueres på bakgrunn av en kort semesteroppgave.
Sensor:
Studiekvaliteten styrkes gjennom bruk av en erfaren sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Seminarer og forelesning: 30 timer. Forberedelse til seminarene og egen presentasjon, samt skriving av rapport og semesteroppgave: 120 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminarer og forelesning: 30 timer. 
Eksamensdetaljer: :