NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og vilt

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Stein Ragnar Moe

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Seminarer og forelesning: ca 25 timer. Forberedelse til seminarene og egen presentasjon, samt skriving av rapport og semesteroppgave: 100 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Alle mennesker har en relasjon til vilt. Mennesker kan oppleve møtene som positive eller negative. Positive interaksjoner kan være turisme, tilfeldige møter eller jakt, mens avlingsskader, husdyrpredasjon, direkte angrep på folk og zoonoser (sykdommer som smitter mellom mennesker og dyr) er negative aspekter i relasjoner mellom mennesker og vilt. Kurset behandler alle hovedkategoriene av menneske-vilt interaksjoner. En del av kurset er satt av til "case studies" fra forskjellig geografiske områder, hvor en tverrfaglig gruppe av eksperter på ulike områder forteller om sin forskning. Emnet avhenger i stor grad av studentenes aktive deltakelse, hvor diskusjoner og studentpresentasjoner er viktige elementer. Studentene skriver ~6 siders semesteroppgave som publiseres elektronisk på MINAs hjemmesider.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene skal ha en tverrfaglig forskningsbasert kunnskap om interaksjoner mellom mennesker og dyr og kjenne til de forskjellige hovedkategoriene innfor fagfeltet.

Ferdigheter

Studentene skal kunne vurdere kvaliteten på vitenskapelig informasjon og forstå forskjellige scenarier av interaksjoner mellom mennesker og vilt, samt kunne foreslå alternative avbøtende tiltak i konfliktsituasjoner. Studenten skal, på en selvstendig måte være i stand til å skrive en vitenskapelig rapport basert på gjeldende teorier og praksis.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne syntetisere sine ferdigheter og kunnskap om interaksjoner mellom mennesker vilt og kunne bruke dette i et bredt spekter av faglige sammenhenger. Basert på erfaring med å lese og vurdere vitenskapelig litteratur skal studenten være i stand til å forfatte en vitenskapelig rapport også innenfor andre relaterte temaer.

  • Seminarer, forelesninger og diskusjoner.
  • Læringsstøtte gis av emneansvarlig med muligheter for individuelle møter med studentene. Det legges særlig vekt på veiledning ved skriving av semesteroppgaven.
  • Pensum er satt sammen av vitenskapelige artikler av høy kvalitet. Artikler og annen litteratur er tilgjengelig i Canvas. Det er satt opp noen sentrale arbeider som skal benyttes i studentenes arbeid med semesteroppgaven.
  • Fullført bachelorgrad.
  • Emnet evalueres på bakgrunn av en semesteroppgave.
  • Ekstern sensor benyttes til å rette alle semesteroppgavene.
  • Seminarer og forelesning: ca 25 timer.
  • Bokstavkarakterer
  • GSK