Detaljer om emnet NATF350

NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og vilt

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Stein Ragnar Moe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Alle mennesker har en relasjon til vilt. Ville dyr kan ha en positiv verdi ved for eksempel tilfeldige møter, turistobjekter eller i form av jaktbart vilt. Store bestander av vilt byr på en rekke muligheter, både nasjonalt i form av turisme, og lokalt i form av mindre lokalbaserte prosjekter som er basert på viltutnyttelse. Ville dyr skaper imidlertid også ofte problemer for lokalbefolkning i form av avlingskader, predasjon på tamme dyr og i enkelte sammenhenger tap av menneskeliv. Kurset tar opp interaksjoner mellom mennesker og predatorer, avlingsskader, arealkonflikter knyttet til vern, beiteinteraksjoner mellom husdyr og vilt og muligheter for økonomisk utnyttelse av vilt i form av turisme og jakt. En del av kurset er satt av til "case studies", hvor vi ser på problematiske og suksessrike elementer i tidligere viltforvaltningsprosjekter. Emnet avhenger i stor grad av studentenes aktive deltakelse, hvor diskusjoner og studentpresentasjoner er viktige elementer. Studentene skriver også en 6-7 siders semesteroppgave som publiseres elektronisk på MINAs websider.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal ha kunnskap om de viktigste former for interaksjoner mellom mennesker og ville dyr, samt ulike måter å adressere dem på i forvaltningssammenheng.

Ferdigheter

Studentene skal, ut i fra en gitt situasjon, være i stand til å foreslå løsninger og muligheter i forhold til sameksistens mellom mennesker og ville dyr. 

Generell kompetanse

Studentene skal, som forvaltere, være i stand til å skrive fagrapporter og foreslå løsninger på utfordringer knyttet til sameksistens mellom mennesker og ville dyr.

Læringsaktiviteter:
Seminarer, forelesninger og diskusjoner.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte blirgitt av faglæreri kontortiden.
Pensum:
Artikler og annen litteratur er tilgjenglig i Canvas. Dette vil gi nyttig bakgrunnskunnskap for studentenes arbeid med semesteroppgaven.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad.
Anbefalte forkunnskaper:
Vurderingsordning:
Emnet evalueres på bakgrunn av en kort semesteroppgave.
Sensor:
Studiekvaliteten styrkes gjennom bruk av en erfaren sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Seminarer og forelesning: 30 timer. Forberedelse til seminarene og egen presentasjon, samt skriving av rapport og semesteroppgave: 120 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminarer og forelesning: 30 timer. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått