NATF340 Fiskeforvaltning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Thrond Oddvar Haugen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:20

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisningstid: 75 timer. Studentenes egeninsats i form av forberedelser til seminarer, skriving av semesteroppgave, eksamenslesing osv.: 175 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

I emnet inngår forelesninger og studentseminar, feltarbeid og utferder, selvstendig arbeid/gruppearbeid med semesteroppgave, og veiledning av enkeltstudenter eller grupper av studenter. Studentene skal gjennom dette få kunnskap om:

 • Forvaltning av anadrome arter (atlantisk laks, sjøaure, sjørøye)
 • Forvaltning av ferskvannsstasjonære arter og kystfisk
 • Fiskeetende fisk og betydning av fiskeeting som bestandsregulerende faktor
 • Betydning av intra- og interspesifikk konkurranse og utnytting av dette ved manipulering med bestander
 • Redskapsseleksjon og innsamlingsmetoder for bestandsanalyser
 • Bestandsdynamiske analyser og bruk av modeller i forvaltning
 • Aktuelle statlige innsatsområder for å sikre diversitet, produksjon og avkastning av ferskvannsfisk
 • Sentrale dagsaktuelle trusler (forsuring, miljøgifter, spredning av parasitter og sjukdommer, spredning av arter, oppdrettsfisk og rømminger, klimaendringer, overbeskatning)
 • Habitatrestaurering for å sikre arter og bestander av ferskvanns- og kystfisk

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten skal ha inngående faglig innsikt i hvordan fiskebestander og fiskesamfunn blir påvirket av naturlige biotiske og abiotiske prosesser og ut fra dette kunne vurdere effekten av ulike miljøinngrep og forvaltningsregimer. Det legges spesiell vekt på innarbeidelse av kunnskap for dagsaktuelle trusler og forvaltningsmessige temaer

Ferdigheter:

Studenten skal etter emnet kunne forstå og diskutere vitenskapelige dokumenter innen fiskebiologi og fiskeforvaltning og ut fra dette kunne planlegge og gjennomføre feltarbeid for innsamling av relevant materiale til bestandsanalyser samt utarbeide forslag til forvaltningsalternativ for enkeltarter, bestander og fiskesamfunn. Studenten skal også kunne skrive vitenskapelige rapporter om fiske(ri)relaterte temaer. Disse ferdighetene kan brukes i mange jobbsammenhenger enten det er som konsulenter i private selskap, eller som saksbehandlere på kommune-, fylkes-, direktorats- eller departementsnivå. Ferdighetene skal også gi et relevant utgangspunkt for dem som ønsker å fortsette i mer forskningsrettet arbeid med ferskvanns- og kystfisk samt fiskeforvaltning

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt emnet være i stand til å identifisere årsaker til endringer i fiskebestander og identifisere mulige forvaltningstiltak. Studenten skal evne å se sammenhenger i økosystemet og kunne analysere samspillet mellom økologi/biologi, kultiveringstiltak og utnytting av fiskeressurser i kyst- og ferskvann, inkludert hos anadrome fiskearter.

 • I emnet inngår forelesninger og studentseminar, feltarbeid og utferder, og selvstendig arbeid/gruppearbeid med semesteroppgave. Hovedstammen i emnet er 3 timers ukentlige forelesninger /seminar innenfor dagsaktuelle tema. I tillegg skal det gjennomføres et feltarbeid i forbindelse med utferd der studentene får erfaring med bruk av ulike redskapstyper og innsamlingsmetoder for fiskebiologisk analyse. Utferden varer i tre dager. Dessuten skal alle gjennomføre minst én obligatorisk innsamling i et vassdrag med anadrome laksefisk ved elektrofiske. Det skal presenteres en artikkel av hver student i løpet av kursperioden samt være opponent for en annen artikkel. Obligatorisk semesteroppgave inngår der helst to studenter samarbeider om et felles arbeid. Semesteroppgaven må leveres inn ca en måned før muntlig eksamen.
 • Lærers kontordør er åpen for studenter (primært etter lunsj), og i forbindelse med semesteroppgavene forutsettes det at studentene får individuelle råd og veiledning fra lærer gjennom skriveprosessen.
 • Utvalgte dagsaktuelle vitenskapelige artikler og rapporter som baserer seg på forelesningstemaene samt forelesningene. Alt gjøres tilgjengelig i Canvas..
 • NATF240, ECOL200 og VANN210.
 • Samlet vurdering:

  Muntlig eksamen varer ca. 25-30 minutter og teller 2/3 av sluttkarakter. Semesteroppgave teller 1/3 av sluttkarakteren. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.  Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Lærer og sensor går sammen gjennom innhold av skriftlig pensum, temavalg for muntlig eksamen, og temavalg for semesteroppgaver, samt karaktersetting av vurderingsdelene.
 • Første forelesning, utferder og minst 50 % deltakelse på resterende forelesninger/seminarer.
 • En del av emnet gjennomføres ved egnet feltlokalitet som varierer fra år til år.

  Studenter som ikke får meldt seg opp til eksamen i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i emnet vil fordeles etter første forelesning.

 • Forelesninger: ca. 28 timer. Seminar: ca. 14 timer. Utferd feltlokalitet: 3 dager. Utferd Årungselva: 2 timer.
 • Studenter på M-NF.
 • Realfag