Course code NATF340

NATF340 Fiskeforvaltning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Thrond Oddvar Haugen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Studenter på M-NF.
Emnets innhold:

I emnet inngår forelesninger og studentseminar, feltarbeid og utferder, selvstendig arbeid/gruppearbeid med semesteroppgave, og veiledning av enkeltstudenter eller grupper av studenter. Studentene skal gjennom dette få kunnskap om:

  • Forvaltning av anadrome arter (atlantisk laks, sjøaure, sjørøye)
  • Forvaltning av ferskvannsstasjonære arter og kystfisk
  • Fiskeetende fisk og betydning av fiskeeting som bestandsregulerende faktor
  • Betydning av intra- og interspesifikk konkurranse og utnytting av dette ved manipulering med bestander
  • Redskapsseleksjon og innsamlingsmetoder for bestandsanalyser
  • Bestandsdynamiske analyser og bruk av modeller i forvaltning
  • Aktuelle statlige innsatsområder for å sikre diversitet, produksjon og avkastning av ferskvannsfisk
  • Sentrale dagsaktuelle trusler (forsuring, miljøgifter, spredning av parasitter og sjukdommer, spredning av arter, oppdrettsfisk og rømminger, klimaendringer, overbeskatning)
  • Habitatrestaurering for å sikre arter og bestander av ferskvanns- og kystfisk
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha inngående faglig innsikt i hvordan fiskebestander og fiskesamfunn blir påvirket av naturlige biotiske og abiotiske prosesser og ut fra dette kunne vurdere effekten av ulike miljøinngrep og forvaltningsregimer. Det legges spesiell vekt på innarbeidelse av kunnskap for dagsaktuelle trusler og forvaltningsmessige temaer

Ferdigheter:

Studenten skal etter emnet kunne forstå og diskutere vitenskapelige dokumenter innen fiskebiologi og fiskeforvaltning og ut fra dette kunne planlegge og gjennomføre feltarbeid for innsamling av relevant materiale til bestandsanalyser samt utarbeide forslag til forvaltningsalternativ for enkeltarter, bestander og fiskesamfunn. Studenten skal også kunne skrive vitenskapelige rapporter om fiske(ri)relaterte temaer. Disse ferdighetene kan brukes i mange jobbsammenhenger enten det er som konsulenter i private selskap, eller som saksbehandlere på kommune-, fylkes-, direktorats- eller departementsnivå. Ferdighetene skal også gi et relevant utgangspunkt for dem som ønsker å fortsette i mer forskningsrettet arbeid med ferskvanns- og kystfisk samt fiskeforvaltning

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt emnet være i stand til å identifisere årsaker til endringer i fiskebestander og identifisere mulige forvaltningstiltak. Studenten skal evne å se sammenhenger i økosystemet og kunne analysere samspillet mellom økologi/biologi, kultiveringstiltak og utnytting av fiskeressurser i kyst- og ferskvann, inkludert hos anadrome fiskearter.

Læringsaktiviteter:
I emnet inngår forelesninger og studentseminar, feltarbeid og utferder, og selvstendig arbeid/gruppearbeid med semesteroppgave. Hovedstammen i emnet er 3 timers ukentlige forelesninger /seminar innenfor dagsaktuelle tema. I tillegg skal det gjennomføres et feltarbeid i forbindelse med utferd der studentene får erfaring med bruk av ulike redskapstyper og innsamlingsmetoder for fiskebiologisk analyse. Utferden varer i tre dager. Dessuten skal alle gjennomføre minst én obligatorisk innsamling i et vassdrag med anadrome laksefisk ved elektrofiske. Det skal presenteres en artikkel av hver student i løpet av kursperioden samt være opponent for en annen artikkel. Obligatorisk semesteroppgave inngår der helst to studenter samarbeider om et felles arbeid. Semesteroppgaven må leveres inn ca en måned før muntlig eksamen.
Læringsstøtte:
Lærers kontordør er åpen forstudenter (primært etter lunsj), og i forbindelse med semesteroppgavene forutsettes det at studentene får individuelle råd og veiledning fra lærer gjennom skriveprosessen.
Pensum:
Utvalgte dagsaktuelle vitenskapelige artikler og rapporter som baserer seg på forelesningstemaene samt forelesningene. Alt gjøres tilgjengelig i Canvas..
Forutsatte forkunnskaper:
NATF240, ECOL200 og VANN210.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL380
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning, utferder og minst 50 % deltakelse på resterende forelesninger/seminarer. Det blir utferd til egnet feltlokalitet.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen varer ca. 25-30 minutter og teller 2/3 av sluttkarakter. Semesteroppgave teller 1/3 av sluttkarakteren. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Lærer og sensor går sammen gjennom innhold av skriftlig pensum, temavalg for muntlig eksamen, og temavalg for semesteroppgaver, samt karaktersetting av vurderingsdelene.
Merknader:

En del av emnet gjennomføres ved egnet feltlokalitet som varierer fra år til år.

Studenter som ikke får meldt seg opp til eksamen i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i emnet vil fordeles etter første forelesning.

Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid: 75 timer. Studentenes egeninsats i form av forberedelser til seminarer, skriving av semesteroppgave, eksamenslesing osv.: 175 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 28 timer. Seminar: ca. 14 timer. Utferd feltlokalitet: 3 dager. Utferd Årungselva: 2 timer.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått