Course code NATF330

NATF330 Viltforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Leif Egil Loe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det meste av semesteret består av temadager som begynner med klassedebatt rundt pensumartikler og fortsetter med seminar hvor eksterne forelesere presenterer aktuelt stoff omkring emnet. Semesteret avsluttes med at studentene legger fram egne semesteroppgaver muntlig.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha dyptgående kunnskap om tidsaktuelle problemstillinger i norsk viltforvaltning.

Ferdigheter

Studenten vil gjennom kurset videreutvikle ferdigheter i kritisk lesning og diskusjon av vitenskapelig litteratur og skrive et essay om et tema innen viltforvaltning.

Generell kompetanse

Studentene skal være i stand til å syntetisere informasjon innen viktige konfliktområder innen norsk viltforvaltning, slik som rovviltkonflikter, overbeiteproblematikk bevaring av truede viltarter, og håndtering av uønskede invaderende arter. Studentene skal etter kurset være i stand til å bruke ervervet viltfaglig kunnskap til å løse praktiske problemer og utfordringer knyttet til norsk viltforvaltning.

Læringsaktiviteter:
Læring i emnet gis ved: Innbudte forelesere, 1 semesteroppgave, kollokvier og selvstudium.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom veiledning til semesteroppgaver.
Pensum:
Pensum er forelesninger og utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
NATF230, ECOL200 og ZOOL210.
Anbefalte forkunnskaper:
ZOOL250.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av 1-2 vitenskapelige artikler og semesteroppgaven.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen varer 30 minutter og teller 60% av sluttkarakteren og semesteroppgaven teller 40% av sluttkarakteren. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet
Sensor:
Ekstern sensor benyttes ved den muntlige eksamen og i vurdering av semesteroppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 18 timer. Studentforelesninger/seminarer/lab.arbeid: 20 timer. Studentenes egeninnsats i form av semesteroppgaveskriving, forberedelse til seminarer og egne presentasjoner samt til eksamenslesing 260 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 18 timer. Studentforelesninger/seminarer/lab.arbeid: 20 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått