NATF330 Viltforvaltning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Leif Egil Loe

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 18 timer. Studentforelesninger/seminarer: 20 timer. Studentenes egeninnsats i form av semesteroppgaveskriving, forberedelse til seminarer og egne presentasjoner samt til eksamenslesing: 210 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet tar for seg dagsaktuelle temaer innen norsk viltforvaltning. Ledende eksperter hentes inn fra universiteter og forvaltningsinstitusjoner i Norge for å forelese om sine spesialtemaer. Dette kan være personer fra Miljødirektoratet som sitter med avgjørelsen om en ulv skal skadefelles eller ikke, forskere som er aktive i debatten rundt blyforbud i ammunisjon, eller forskere som sitter i Vitenskapskomiteen for mattrygghet og avgjør om hele bestander av villrein skal tas ut som følge av skrantesjuke. I forkant av disse forelesningene diskuterer studentene og hovedlærer to forskningsartikler som er sentrale for forelesningen, ofte skrevet av de samme ekspertene. Studentene velger seg et tema som de skal skrive et populærvitenskapelig essay om.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten ha dyptgående kunnskap om tidsaktuelle problemstillinger i norsk viltforvaltning. Dette kan variere noe fra år til år avhengig av hvilke forelesere som er tilgjengelige, men inkluderer temaer som

 • Lovverket i viltforvaltning
 • Forvaltning av store rovdyr - en balanseøvelse i skjæringspunktet mellom politikk og naturforvaltning
 • Forvaltning av hjortevilt - både de skoglevende artene men også vår Europeiske ansvarsart
 • Bevaringsbiologi med fjellreven og villreinen som eksempler: Hvilke trusler står fjellreven ovenfor og hva skal til for at den skal klare seg over tid uten kontinuerlig utsetting? I hvor stor grad trues villreinen av hytteutbygging og ferdsel i fjellet samt skrantesjuke
 • Forvaltning gjennom jakt - i hvor stor grad ligger ulike høstingsstrategier bak økningen i hjortebestanden og nedgangen i rypebestanden
 • Økologiske indikatorarter med sjøfugl som eksempel - kan vi finne tilstanden i marine økosystemer gjennom å overvåke sjøfugl?

Ferdigheter

Studenten skal etter avsluttet emne kunne forstå og diskutere vitenskapelig litteratur innen viltøkologi og forvaltning og kunne skrive et populærvitenskapelig essay om et tema innen viltforvaltning.

Generell kompetanse

Studentene skal være i stand til å syntetisere informasjon innen viktige konfliktområder innen norsk viltforvaltning, slik som rovviltkonflikter, bevaring av truede viltarter, og håndtering av uønskede invaderende arter. Studentene skal etter emnet være i stand til å bruke ervervet viltfaglig kunnskap til å løse praktiske problemer og utfordringer knyttet til norsk viltforvaltning.

 • Læring i emnet gis ved: Innbudte forelesere, 1 semesteroppgave, kollokvier og selvstudium.
 • Studentenes læring støttes gjennom veiledning til semesteroppgaver.
 • Pensum er forelesninger og utvalgte artikler.
 • NATF230, ECOL200 og ZOOL210.
 • Avsluttende muntlig eksamen som varer ca 30 minutter teller 60% av sluttkarakteren. Populærvitenskapelig semesteroppgave teller 40% av sluttkarakteren.

  Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor benyttes ved den muntlige eksamen og i vurdering av semesteroppgavene.
 • Presentasjon av 1-2 vitenskapelige artikler og muntlig presentasjon av den populærvitenskapelige semesteroppgaven studenten selv har skrevet
 • Forelesninger: 18 timer. Studentforelesninger/seminarer: 20 timer.
 • Realfag