Course code NATF302

NATF302 Norsk naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ole Gunnar Støen
Medvirkende: Tone Aasbø Granerud, Rannveig Margrete Jacobsen, Hanne Eik Pilskog, Rannveig Margrete Jacobsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>M-NF.</p><p>Resterende plasser prioriteres til studenter med relevant faglig bakgrunn og opptak på aktuelle masterprogram (M-ECOL, M-REIS, M-SF).</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av en innledende uke med en del obligatoriske forelesninger og oppstart på gruppearbeid. Den andre uka er det utferd, og den siste uka består i hovedsak av gruppearbeid. Emnet inneholder en egen bolk om konflikthåndtering  Emnet skal i tillegg gi oversikt over valgmulighetene ved masterprogrammet, sammensveise studentgruppa, og skape tilhørighet og engasjement.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: 

Studenten skal ha kunnskap og felterfaring mht. hvordan norsk natur forvaltes. Dette inkluderer kunnskap om truede naturtyper og arter, ulike verneformer, konflikthåndtering og konfliktløsning ved vern, konsekvenser av naturinngrep, bærekraftig arealdisponering og saksbehandling i kommune og fylke.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende metoder for innsamling av relevant bakgrunnstoff om konkrete naturforvaltningsutfordringer, samt analysere og presentere disse i samarbeid med andre. Studenten skal kunne skrive faglige utredninger og bidra i faglige diskusjoner.

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med ulike verdivurderinger som er relevante for flerbruk og bærekraftig utnytting av norsk natur, og kunne bidra i diskusjoner av dette.

Læringsaktiviteter:
Ekskursjoner, demonstrasjoner, forelesninger, diskusjoner, utfyllende rapportskriving.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring støttes gjennom faglig veiledning underfeltkurset og i lærers kontortid.
Pensum:
Materiale utdelt før/under utferden.
Forutsatte forkunnskaper:
NATF200.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger og utferden.
Vurderingsordning:
Evalueringen vil foregå på bakgrunn av gruppevise rapporter.
Sensor:
Rapportene evalueres av emneansvarlig og en ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca 10 timer Utferd: ca. 50 timer. Prosjektoppgave: ca. 90 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Om lag 10 timer forelesning/øvinger på MINA, samt 5-6 dagers fulltidsprogram på ekskursjon.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått