NATF302 Norsk naturforvaltning

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Ole Gunnar Støen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Maks 30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: ca 10 timer Utferd: ca. 50 timer. Semesteroppgave: ca. 65 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .

Om dette emnet

Emnet gir innsikt i hvordan norsk natur forvaltes i praksis, aktørene og deres roller i naturforvaltningen, samt aktuelle problemstillinger og hvordan dette håndteres på forskjellig nivå. Kurset er tredelt med en uke forelesninger, en uke utferd og en uke gruppeoppgaveskriving. Forelesningene gir en teoretisk innføring i norsk naturforvaltning og historien om vern av natur i Norge, oppgaveskriving på mastergradsnivå, og et heldagskurs i konflikthåndtering. Under utferden besøker studentene et spekter av naturtyper fra kyst til fjell, terrestrisk og akvatisk der de møter naturforvaltere fra nasjonalt til lokalt nivå, i det offentlige og i private næringer. Disse forvalterne vil gi en innføring i praktisk naturforvaltning og sin håndtering av problemstillinger rundt bruk og vern av natur. Gruppeoppgaven omhandler aktuelle problemstillinger innen naturforvaltning fra utferden og skal gi trening i å skrive oppgave på masternivå. Emnet skal i tillegg skape tilhørighet i studentgruppa og entusiasme for masterstudiet.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om hvordan norsk natur forvaltes i praksis, viktige problemstillinger, aktørene og deres roller, samt utfordringene man vil møte som naturforvalter. Dette inkluderer kunnskap om norsk forvaltning av arealer, truede naturtyper og arter, ulike verneformer, saksbehandling både nasjonalt og lokalt, samt kunnskap om effekter av naturinngrep, konflikter innen naturforvaltningen og konflikthåndtering.

Ferdigheter: Studenten skal kunne samle inn relevant informasjon, kritisk vurdere og analysere denne informasjonen, og i samarbeid med andre kunne skrive en faglig oppgave om problemstillinger innen norsk naturforvaltning.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne ha god forståelse for hvordan norsk natur forvaltes på alle nivåer og være fortrolig med ulike verdivurderinger som er relevante for forvaltningen av norsk natur. Studenten skal kunne reflektere, argumenter og bidra i faglige diskusjoner om aktuelle problemstillinger innen norsk naturforvaltning.

  • Forelesninger, en uke utferd med befaringer, orienteringer og diskusjoner, semesteroppgave i gruppe på 3-4 studenter.
  • Studentene får forelesninger om oppgaveskriving på masternivå, inkludert søk og korrekt bruk av relevant informasjon, samt faglig veiledning i oppgaveskriving av emneansvarlig. Gruppene gir tilbakemelding på hverandres oppgaveutkast før innlevering.
  • Ikke noe fastsatt pensum
  • Opptak på masterprogrammet i naturforvaltning.
  • Studentene evalueres på bakgrunn av en semesteroppgave.

  • Semesteroppgaven evalueres av en ekstern sensor og emneansvarlig. Sensor gir en skriftlig evaluering av alle oppgavene som gjøres tilgjengelig for alle, slik at studentene kan lære hva som er bra i en oppgave og hva som eventuelt kan forbedres.
  • Alle forelesningene og utferden.
  • Om lag 10 timer forelesning/øvinger på MINA, samt 5 dagers fulltidsprogram på ekskursjon.
  • Studenter på M-NF. Eventuelt ledige plasser prioriteres til studenter med relevant faglig bakgrunn og opptak på aktuelle masterprogram.
  • Realfag