Course code NATF300

NATF300 Bevaringsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Medvirkende: Ross Thompson Wetherbee, Ross Thompson Wetherbee
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omfatter bevaringsbiologisk teori og praksis, og har fokus på globale utfordringer og løsninger. Vi jobber med utfordringer knyttet til artsutrydning, tap av levesteder og endringsblindhet, men ser også på internasjonalt bevaringsarbeid og avveiinger mellom ulike interesser i bruk og vern-konflikter. Et utvalg dagsaktuelle temaer, relatert til bevaring av biologisk mangfold, belyses gjennom forelesninger, gjesteforelesninger og vitenskapelige artikler, med påfølgende diskusjoner.
Læringsutbytte:

Kunnskap: 

Studenten har avansert kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innen bevaringsbiologi. Dette inkluderer relevant kunnskap innen genetikk, demografi, økologi, arealforvaltning og samfunnsvitenskap. Studenten kan anvende denne kunnskapen på nye områder innenfor fagområdet.

Ferdigheter: 

Studenten kan finne og tilegne seg relevant bakgrunnsstoff om konkrete utfordringer og faglige problemstillinger innen bevaringsbiologien, og kan analysere, presentere og bidra i faglige diskusjoner om disse utfordringene og problemstillingene. Studenten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og kan anvende disse til å strukturere og formulere egne faglige resonnementer innen bevaringsbiologi.

Generell kompetanse: 

Studenten behersker fagområdets uttrykksformer, og kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, samt bidra i faglige diskusjoner av dette.  Studenten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner, selvstudium.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for faglige spørsmål i kontortida.
Pensum:
Lærebok er ikke avklart, men vil bli informert om på Canvas. I tillegg er utvalgte vitenskapelige artikler om bevaringsbiologi, samt alt som fremkommer på forelesningene, inkludert innbudte forelesere, pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL200, NATF200.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen varer 3 timer.
Sensor:
Emnet benytter seg av ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid: 30 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til diskusjoner, forelesninger og eksamen: 95 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning og diskusjoner: 30 timer.
Eksamensdetaljer: :