NATF300 Bevaringsbiologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Simon Diederik Schowanek, Milda Norkute

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Maks 40 studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Forelesninger: 20 timer

Gruppearbeid: 20 timer

Lese vitenskapelige artikler: 40 timer

Semesteroppgave: 45 timer

SUM: 125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet omfatter bevaringsbiologisk teori og praksis, og har fokus på globale utfordringer og løsninger. Vi jobber med utfordringer knyttet til artsutrydning, tap av levesteder og endringsblindhet, men ser også på internasjonalt bevaringsarbeid og avveiinger mellom ulike interesser i bruk og vern-konflikter. Et utvalg dagsaktuelle temaer, relatert til bevaring av biologisk mangfold, belyses gjennom forelesninger, gjesteforelesninger og vitenskapelige artikler, med påfølgende diskusjoner.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten har avansert kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innen bevaringsbiologi. Dette inkluderer relevant kunnskap innen genetikk, demografi, økologi, arealforvaltning og samfunnsvitenskap. Studenten kan anvende denne kunnskapen på nye områder innenfor fagområdet.

Ferdigheter:

Studenten kan finne og tilegne seg relevant bakgrunnsstoff om konkrete utfordringer og faglige problemstillinger innen bevaringsbiologien, og kan analysere, presentere og bidra i faglige diskusjoner om disse utfordringene og problemstillingene. Studenten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og kan anvende disse til å strukturere og formulere egne faglige resonnementer innen bevaringsbiologi.

Generell kompetanse:

Studenten behersker fagområdets uttrykksformer, og kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, samt bidra i faglige diskusjoner om dette. Studenten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

 • Forelesninger, gruppearbeid, individuelle innleveringer, selvstudium.
 • Emneansvarlig er tilgjengelig for faglige spørsmål i kontortida.
 • Pensum består av en rekke vitenskapelige artikler som omhandler bevaringsbiologi, sammen med alt innhold i forelesningene.

  Det er ingen obligatorisk pensumbok, men tilleggslitteratur vil være til stor nytte og er sterkt anbefalt.

  Både artikler og forslag til tilleggslitteratur vil bli gjort tilgjengelig på Canvas.

 • ECOL200, NATF200.
 • Samlet vurdering som utgjøres av to elementer:

  1. Den endelige versjon av din semesteroppgave (teller 70%)

  2. Presentasjon av din gruppes bevaringsoppgave (teller 30%)

  Begge elementene må bestås for å bestå emnet.  Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Gruppepresentasjon Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Emnet benytter seg av ekstern sensor som evaluerer begge eksamensdeler.
 • Første forelesning og totalt 80% av undervisningen. I tillegg ukentlige gruppeinnleveringer.

  I tillegg må en førsteversjon av semesteroppgaven være levert til angitt frist. Innleveringer etter fristen sjekkes ikke, og teller som ikke levert.

 • Frist for oppmelding til emnet er 31 august. Etter dette vil de 40 plassene på emnet bli fordelt.
 • Forelesninger: 20 timer
 • Studenter som har emnet obligatorisk (M-ECOL). Deretter M-NF, M-SF, M-REIS.
 • Realfag