Course code NATF300

NATF300 Bevaringsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 40 studenter
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter som har emnet obligatorisk (M-ECOL). Deretter M-NF, M-SF, M-REIS.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omfatter bevaringsbiologisk teori og praksis, og har fokus på globale utfordringer og løsninger. Vi jobber med utfordringer knyttet til artsutrydning, tap av levesteder og endringsblindhet, men ser også på internasjonalt bevaringsarbeid og avveiinger mellom ulike interesser i bruk og vern-konflikter. Et utvalg dagsaktuelle temaer, relatert til bevaring av biologisk mangfold, belyses gjennom forelesninger, gjesteforelesninger og vitenskapelige artikler, med påfølgende diskusjoner.
Læringsutbytte:

Kunnskap: 

Studenten har avansert kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innen bevaringsbiologi. Dette inkluderer relevant kunnskap innen genetikk, demografi, økologi, arealforvaltning og samfunnsvitenskap. Studenten kan anvende denne kunnskapen på nye områder innenfor fagområdet.

Ferdigheter: 

Studenten kan finne og tilegne seg relevant bakgrunnsstoff om konkrete utfordringer og faglige problemstillinger innen bevaringsbiologien, og kan analysere, presentere og bidra i faglige diskusjoner om disse utfordringene og problemstillingene. Studenten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og kan anvende disse til å strukturere og formulere egne faglige resonnementer innen bevaringsbiologi.

Generell kompetanse: 

Studenten behersker fagområdets uttrykksformer, og kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, samt bidra i faglige diskusjoner om dette. Studenten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner, innleveringer inkludert semesteroppgave, selvstudium.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for faglige spørsmål i kontortida.
Pensum:

Pensum består av en rekke vitenskapelige artikler som omhandler bevaringsbiologi, sammen med alt innhold i forelesningene. 

Det er ingen obligatorisk pensumbok, men tilleggslitteratur vil være til stor nytte og er sterkt anbefalt.

Både artikler og forslag til tilleggslitteratur vil bli gjort tilgjengelig på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
ECOL200, NATF200.
Obligatorisk aktivitet:

Første forelesning og totalt 80% av undervisningen. I tillegg 8 ukentlige innleveringer, hvorav minst 6 må være levert og godkjent. I tillegg må en førsteversjon av semesteroppgaven være levert til angitt frist.

Innleveringer etter fristen sjekkes ikke, og teller som ikke levert.

Vurderingsordning:

Vurderingen er basert på en mappe-evaluering ved emnets slutt, der innholdet i mappen utgjøres av to elementer:

1. Den endelige versjon av din semesteroppgave (teller 80%)

2. Din likemannsvurdering av førsteversjonen av en annen students oppgave (teller 20%)

Begge mappeelementene må bestås for å bestå emnet.

Sensor:
Emnet benytter seg av ekstern sensor.
Merknader:
Frist for oppmelding til emnet er 31 august. Etter dette vil de 40 plassene på emnet bli fordelt.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger:  20 timer

Seminarer/diskusjonstimer: 10 timer

Lese 10 artikler: 40 timer

Ukentlige arbeidskrav, 8 stk: 10 timer

Semesteroppgave og likemannsvurdering: 45 timer

SUM:  125 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger:  20 timer

Seminarer/diskusjonstimer: 10 timer

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer