Course code NATF230

NATF230 Viltbiologi og forvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Leif Egil Loe
Medvirkende: Olav Gjermund Hjeljord
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45 students
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-ØN og M-NF. Deretter studenter med god faglig bakgrunn.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet starter med utferder der vi takserer skogsfugl i to ulike områder. Dette danner datagrunnlaget for en av to semesteroppgaver i kurset, der den andre tar for seg praktisk elgforvaltning på kommunalt nivå. Forelesningene starter med en innføring i grunnleggende temaer innen evolusjon og genetikk, dyrs atferd og populasjonsdynamikk, og går deretter over i de enkelte viltartenes økologi, bestandsstatus og utbredelse. Deretter følger sentrale forvaltningsspørsmål som forvaltning av invaderende arter (som villsvin), jaktbare viltarter og den kontroversielle forvaltningen av våre fire store rovdyr. Vi går videre igjennom viktige viltsykdommer (som CWD/skrantesjuke) effekten av forstyrrelser og naturinngrep (eksempel villrein og hytteutbygging), og hvordan man kan drive et viltvennlig skogbruk.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten ha kunnskap innen grunnleggende temaer innen viltøkologi og forvaltning fra pensumbok og forelesninger.

Ferdigheter

Etter emnet skal studenten kunne anvende metoder for innsamling av datamateriale for bruk i viltforvaltningen, samt bearbeide og presentere disse. Studenten skal kunne skrive faglige utredninger og vitenskapelige rapporter. En av oppgavene inneholder dataanalyse i statistikkprogrammet R, som vil gi et grunnlag for seinere metodearbeid, særlig relevant for mastergrad innen økologi og naturforvaltning.

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til å replisere ervervet kunnskap innen viltøkologi og forvaltning og kunne sette ulike viltfaglige problemstillinger i sammenheng.

Læringsaktiviteter:
Det benyttes følgende læringsmåter i emnet: Forelesninger, innsamling av materiale i felt, to individuelle semesteroppgaver, kollokviearbeid og selvstudium.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom veiledning til semesteroppgaver, delvis gjennom hjelpelærer og delvis hovedlærer i kontortiden.
Pensum:
Hjeljord, O. 2008. Viltet, biologi og forvaltning, Tun Forlag, i tillegg til forelesningene
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120, ECOL100, ZOOL210, STAT100 og NATF100
Obligatorisk aktivitet:
Utferdene.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 60% av karakteren. Semesteroppgave om skogsfugl teller 25%, og semesteroppgave om elgforvaltning teller 15% av karakteren. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor benyttes ved avsluttende skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 40 timer. Utferd: 20 timer. Kollokviearbeid: 30 timer. Studentenes egetarbeid i form av semesteroppgaveskriving, forberedelse til undervisning og eksamenslesing: 285 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 40 timer. Utferd: 20 timer. Kollokviearbeid: 30 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer