Course code NATF230

NATF230 Viltbiologi og forvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Leif Egil Loe
Medvirkende: Espen Govasmark, Marte Synnøve Lilleeng, Olav Gjermund Hjeljord
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet starter med en innføring i grunnleggende temaer innen evolusjon og genetikk, dyrs atferd, ernæring, stoffskifte og populasjonsdynamikk, og går deretter over i de enkelte viltartenes økologi, bestandsstatus og utbredelse . Deretter følger sentrale forvaltningsspørsmål som: prinsipper for beskatning, bekjempelse av rovvilt for å øke bestandene av matnyttig vilt, effekten av forstyrrelser og naturinngrep, skogbruk og viltbiotoper, moderne jordbruk og vilt, vilt og forurensning/viltsykdommer, og praktisk organisering av viltforvaltning. Et eget tema omhandler jakt og etikk.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap innen grunnleggende temaer innen viltøkologi og forvaltning fra pensumbok og forelesninger.

Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende metoder for innsamling av datamateriale for bruk i viltforvaltningen, samt bearbeide og presentere disse. Studenten skal kunne skrive faglige utredninger og vitenskapelige rapporter. En av oppgavene inneholder dataanalyse i statistikkprogrammet R, som vil gi et grunnlag for seinere metodearbeid.

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til å replisere ervervet kunnskap innen viltøkologi og forvaltning og kunne sette ulike viltfaglige problemstillinger i sammenheng.

Læringsaktiviteter:
Det skal benyttes følgende læringsmåter i emnet: Forelesninger, innsamling av materiale i felt, to individuelle semesteroppgaver, kollokviearbeid og selvstudium.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom veiledning til semesteroppgaver, delvis gjennom engasjert hjelpelærerog delvis læreri kontortiden.
Pensum:
Hjeljord, O. 2008. Viltet, biologi og forvaltning, Tun Forlag.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120, ECOL100, ZOOL210, STAT100 og NATF100
Obligatorisk aktivitet:
Utferdene.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 60%. To semesteroppgaver teller henholdsvis 25% og 15%. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor benyttes ved avsluttende skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 50 timer. Utferd: 20 timer. Kollokviearbeid: 30 timer. Studentenes egetarbeid i form av semesteroppgaveskriving, forberedelse til undervisning og eksamenslesing: 350 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 50 timer. Utferd: 20 timer. Kollokviearbeid: 30 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått