Course code NATF230

NATF230 Viltbiologi og forvaltning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Leif Egil Loe
Medvirkende: Espen Govasmark
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet starter med en innføring i grunnleggende temaer innen evolusjon og genetikk, dyrs atferd, ernæring, stoffskifte og populasjonsdynamikk, og går deretter over i de enkelte viltartenes økologi, bestandsstatus og utbredelse . Deretter følger sentrale forvaltningsspørsmål som: prinsipper for beskatning, bekjempelse av rovvilt for å øke bestandene av matnyttig vilt, effekten av forstyrrelser og naturinngrep, skogbruk og viltbiotoper, moderne jordbruk og vilt, vilt og forurensning/viltsykdommer, og praktisk organisering av viltforvaltning. Et eget tema omhandler jakt og etikk.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap innen grunnleggende temaer innen viltøkologi og forvaltning fra pensumbok og forelesninger.

Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende metoder for innsamling av datamateriale for bruk i viltforvaltningen, samt bearbeide og presentere disse. Studenten skal kunne skrive faglige utredninger og vitenskapelige rapporter. En av oppgavene inneholder dataanalyse i statistikkprogrammet R, som vil gi et grunnlag for seinere metodearbeid.

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til være i stand til å replisere ervervet kunnskap innen viltøkologi og forvaltning og kunne sette ulike viltfaglige problemstillinger i sammenheng.

Læringsaktiviteter:
Det skal benyttes følgende læringsmåter i emnet: Forelesninger, innsamling av materiale i felt, to individuelle semesteroppgaver, kollokviearbeid og selvstudium.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom veiledning til semesteroppgaver, delvis gjennom engasjert hjelpelærerog delvis læreri kontortiden.
Pensum:
Hjeljord, O. 2008. Viltet, biologi og forvaltning, Tun Forlag.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120, ECOL100, ZOOL210, STAT100 og NATF100
Obligatorisk aktivitet:
Utferdene.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 60%. To semesteroppgaver teller henholdsvis 25% og 15%. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor benyttes ved avsluttende skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 50 timer. Utferd: 20 timer. Kollokviearbeid: 30 timer. Studentenes egetarbeid i form av semesteroppgaveskriving, forberedelse til undervisning og eksamenslesing: 350 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 50 timer. Utferd: 20 timer. Kollokviearbeid: 30 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått