NATF230 Viltbiologi og forvaltning

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Leif Egil Loe

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:45 studenter. Se "Merknader".

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: ca. 40 timer. Utferd: 20 timer. Kollokviearbeid: 30 timer. Studentenes egetarbeid i form av semesteroppgaveskriving, forberedelse til undervisning og eksamenslesing: 285 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet starter med utferder der vi takserer skogsfugl i to ulike områder. Dette danner datagrunnlaget for en av to semesteroppgaver i kurset, der den andre tar for seg praktisk elgforvaltning på kommunalt nivå. Forelesningene starter med en innføring i grunnleggende temaer innen evolusjon og genetikk, dyrs atferd og populasjonsdynamikk, og går deretter over i de enkelte viltartenes økologi, bestandsstatus og utbredelse. Deretter følger sentrale forvaltningsspørsmål som forvaltning av invaderende arter (som villsvin), jaktbare viltarter og den kontroversielle forvaltningen av våre fire store rovdyr. Vi går videre igjennom viktige viltsykdommer (som CWD/skrantesjuke) effekten av forstyrrelser og naturinngrep (eksempel villrein og hytteutbygging), og hvordan man kan drive et viltvennlig skogbruk.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten ha kunnskap i temaer innen viltøkologi og forvaltning fra pensumbok og forelesninger.

Ferdigheter

Etter emnet skal studenten kunne anvende metoder for innsamling av datamateriale for bruk i viltforvaltningen, samt bearbeide og presentere disse. Studenten skal kunne skrive faglige utredninger og vitenskapelige rapporter. En av oppgavene inneholder dataanalyse i statistikkprogrammet R, som vil gi et grunnlag for seinere metodearbeid, særlig relevant for mastergrad innen økologi og naturforvaltning.

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til å replisere ervervet kunnskap innen viltøkologi og forvaltning og kunne se ulike viltfaglige problemstillinger i sammenheng.

 • Det benyttes følgende læringsmåter i emnet: Forelesninger, innsamling av materiale i felt, to individuelle semesteroppgaver, kollokviearbeid og selvstudium.
 • Studentenes læring støttes gjennom veiledning til semesteroppgaver, delvis gjennom hjelpelærer og delvis hovedlærer i kontortiden.
 • Hjeljord, O. 2008. Viltet, biologi og forvaltning, Tun Forlag, i tillegg til forelesningene
 • BIO120, ECOL100 eller ECOL200, ZOOL210, STAT100 og NATF100
 • Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 60% av karakteren. Semesteroppgave om skogsfugl teller 25%, og semesteroppgave om elgforvaltning teller 15% av karakteren. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

  Semesteroppgave - Skogsfugl Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Semesteroppgave - Elgforvaltning Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor benyttes ved avsluttende skriftlig eksamen.
 • Utferdene og første forelesning.
 • Oppmelding til emnet senest innen 31 august. Etter dette fordeles de 45 plassene i emnet.
 • Forelesninger: ca. 40 timer. Utferd: 20 timer. Kollokviearbeid: 30 timer.
 • B-ØN og M-NF. Deretter studenter med god faglig bakgrunn.
 • Realfag