Course code NATF200

NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Liv Monica Trondrud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omfatter utfordringer og løsninger i skjæringspunktet mellom vern og forvaltning - for norsk natur. Vi snakker om status og trusler for naturmangfoldet, litt om naturvernets bakgrunn, om bevaringsbiologi og vi diskuterer ulike verdisyn. Videre går vi gjennom ulike virkemidler og verktøy (lovverk, naturkartlegging (NiN), kartbaser som økologisk grunnkart, kunnskapsoversikter som rødlister osv) som finnes for å sikre arter og natur. Gjesteforelesere fra forskjellige deler av norsk naturforvaltning (Klima- og miljødepartementet, Statsforvalteren, kommuner, skognæring, forskere, frivillige organisasjoner etc) kommer for å dele sin kunnskap og sine erfaringer. Samtidig gir dette studentene innblikk i ulike relevante arbeidsplasser. Det legges ekstra vekt på skog, men vi er innom alle norske naturtyper, også det marine.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har bred kunnskap om naturvernets verdigrunnlag og historie, biologisk mangfold i Norge, vern av naturtyper og arter under norske forhold, samt grunnprinsipper i bevaringsbiologi og koblingen til praktisk naturforvaltning. Studenten har kunnskap om de viktigste deler av det offentlige og private forvaltningsapparat med ansvar for naturvern, spesielt i arealforvaltningen.

Ferdigheter:

Studenten kan anvende faglig kunnskap til å diskutere og reflektere over ulike praktiske og teoretiske problemstillinger hentet fra norsk naturforvaltning, diskutere roller og virkefelt for ulike aktører i norsk naturforvaltning, samt kunne drøfte verdien av biologisk mangfold, lite påvirket natur og naturopplevelser.

Generell kompetanse:

Studenten kan formidle relevante problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig. Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og har innsikt i relevante etiske problemstillinger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjon, selvstudium.
Læringsstøtte:
Kursansvarlig er tilgjengelig, etter avtale, for faglig veiledning i kontortida
Pensum:
Pensum består av et kompendium som blir lagt ut på Canvas, samt alt forelest stoff . Det er viktig å møte opp til forelesningene, da det legges vekt på diskusjon - mellom studenter og mellom studenter og forelesere - som en del av undervisningen.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
NATF100.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) ved slutten av emnet. En kombinasjon av kortsvar og flervalgsspørsmål
Sensor:
Ekstern sensor er involvert i utforming samt retting av eksamensoppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca 35 timer. Studentenes egeninnsats: ca 90 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, inkludert innbudte gjesteforelesere: ca 35 t
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer