Course code NATF200

NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Tema som berøres spenner fra naturvernets verdigrunnlag og historie til dagens utfordringer med praktisk verne- og forvaltningsarbeide i offentlig og privat sektor. I emnet inngår en rekke spesialforelesninger ved innbudte forelesere. Dagens forvaltning av skog diskuteres inngående.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal kunne beskrive og diskutere naturvernets verdigrunnlag og historie, biologisk mangfold i Norge, bevaringsbiologi og dens anvendelse i naturforvaltning, samt vern av naturtyper og arter under norske forhold.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere de viktigste deler av det offentlige og private forvaltningsapparat med ansvar for naturvern, spesielt i arealforvaltningen, og kunne diskutere deres roller og virkefelt.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne drøfte verdien av biologisk mangfold, lite påvirket natur og naturopplevelser. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjon, selvstudium.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning underlærers kontortid.
Pensum:
Pensum består av angitt litteratur samt alt forelest stoff . Oversikt over pensum vil bli lagt ut i Canvas. Det er viktig å møte opp på innbudte foreleseres timer.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
NATF100.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) ved slutten av emnet.
Sensor:
Ekstern sensor er involvert i utforming samt retting av eksamensoppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 36 timer. Studentenes egeninnsats: 114 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, inkludert innbudte gjesteforelesere: 36 t
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått