Course code NATF200

NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Tema som berøres spenner fra naturvernets verdigrunnlag og historie til dagens utfordringer med praktisk verne- og forvaltningsarbeide i offentlig og privat sektor. I emnet inngår en rekke spesialforelesninger ved innbudte forelesere. Dagens forvaltning av skog diskuteres inngående.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal kunne beskrive og diskutere naturvernets verdigrunnlag og historie, biologisk mangfold i Norge, bevaringsbiologi og dens anvendelse i naturforvaltning, samt vern av naturtyper og arter under norske forhold.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere de viktigste deler av det offentlige og private forvaltningsapparat med ansvar for naturvern, spesielt i arealforvaltningen, og kunne diskutere deres roller og virkefelt.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne drøfte verdien av biologisk mangfold, lite påvirket natur og naturopplevelser. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjon, selvstudium.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning underlærers kontortid.
Pensum:
Pensum består av angitt litteratur samt alt forelest stoff . Oversikt over pensum vil bli lagt ut i Canvas. Det er viktig å møte opp på innbudte foreleseres timer.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
NATF100.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) ved slutten av emnet.
Sensor:
Ekstern sensor er involvert i utforming samt retting av eksamensoppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 36 timer. Studentenes egeninnsats: 114 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, inkludert innbudte gjesteforelesere: 36 t
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått