NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Liv Monica Trondrud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning: ca 35 timer. Studentenes egeninnsats: ca 90 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Emnet omfatter utfordringer og løsninger i skjæringspunktet mellom vern og forvaltning - for norsk natur. Vi snakker om status og trusler for naturmangfoldet, litt om naturvernets bakgrunn, om bevaringsbiologi og vi diskuterer ulike verdisyn. Videre går vi gjennom ulike virkemidler og verktøy (lovverk, naturkartlegging (NiN), kartbaser som økologisk grunnkart, kunnskapsoversikter som rødlister osv) som finnes for å sikre arter og natur. Gjesteforelesere fra forskjellige deler av norsk naturforvaltning (Klima- og miljødepartementet, Statsforvalteren, kommuner, skognæring, forskere, frivillige organisasjoner etc) kommer for å dele sin kunnskap og sine erfaringer. Samtidig gir dette studentene innblikk i ulike relevante arbeidsplasser. Det legges ekstra vekt på skog, men vi er innom alle norske naturtyper, også det marine.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten har bred kunnskap om naturvernets verdigrunnlag og historie, biologisk mangfold i Norge, vern av naturtyper og arter under norske forhold, samt grunnprinsipper i bevaringsbiologi og koblingen til praktisk naturforvaltning. Studenten har kunnskap om de viktigste deler av det offentlige og private forvaltningsapparat med ansvar for naturvern, spesielt i arealforvaltningen.

Ferdigheter:

Studenten kan anvende faglig kunnskap til å diskutere og reflektere over ulike praktiske og teoretiske problemstillinger hentet fra norsk naturforvaltning, diskutere roller og virkefelt for ulike aktører i norsk naturforvaltning, samt kunne drøfte verdien av biologisk mangfold, lite påvirket natur og naturopplevelser.

Generell kompetanse:

Studenten kan formidle relevante problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig. Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og har innsikt i relevante etiske problemstillinger.

  • Forelesninger, diskusjon, selvstudium.
  • Emneansvarlig er tilgjengelig, etter avtale, for faglig veiledning i kontortida
  • Pensum består av et kompendium som blir lagt ut på Canvas, samt alt forelest stoff . Det er viktig å møte opp til forelesningene, da det legges vekt på diskusjon - mellom studenter og mellom studenter og forelesere - som en del av undervisningen.
  • Skriftlig eksamen (3 timer) ved slutten av emnet. En kombinasjon av kortsvar og flervalgsspørsmål

    Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • Ekstern sensor er involvert i utforming samt retting av eksamensoppgaver.
  • Forelesninger, inkludert innbudte gjesteforelesere: ca 35 t
  • GSK