Course code MVI483

MVI483 Meieriteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Siv Borghild Skeie
Medvirkende: Anne-Grethe Johansen, Judith Ann Narvhus
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Ved oppmelding
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: PhD-studenter med fokus på meierifag/meieriteknologi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er beregnet for PhD-stipendiater som utfører sin forskning innen faget meieriteknologi eller beslektede områder eller der meieriteknologiske emner har en tydelig plass i stipendiatens forskningsarbeid. Vesentlige deler av kurset vil være produktorientert, men bygge på utstrakt kunnskap om melkens bestanddeler og på enhetsoperasjoner i meieriteknologi. Utnytting av melkens komponenter i produktsammenheng, produktenes kvalitet og egenskaper, samt relevant kontroll av produktene og av produksjonsprosessene vil være sentrale temaer i kurset.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene skal ha oppnådd en dybdeforståelse innenfor de tema som tas opp i kurset. Kunnskapnivået skal være bragt opp til det siste som er er kjent på området basert på forskningsdokumentasjon. Innen utvalgte meieriteknologiske tema skal kandidatene bringes til fronten av fagets kunnskapsplattform.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å bruke kunnskapen opparbeidet i kurset på egne vitenskapelige problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene er vitenskapelig oppdatert innen meierifag og er i stand til å bruke kunnskapen i egen forskning

Læringsaktiviteter:
Kurset gjennomføres med stor individuell arbeidsinnsats innenfor et avtalt omfang av kildemateriale. Studentene kan delta i kollokvier med lærerne som ressurspersoner, forutsatt at studentene er godt forberedt.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig og andre medvirkende lærere vil tilby faglige samtaler som en integrert del av det faglige arbeidet ved instituttet. Det vil bli avtalt spesielle samtaler etter behov. Siden dette er et doktorgradskurs, vil det i stor grad legges opp med individuell vinkling. Kurset vil i stor grad være basert på veiledet selvstudium, med løpende samtaler med emneansvarlig eller andre lærere tilknyttet emnet.
Pensum:
Pensum vil i stor grad bestå av tidsaktuelle artikler for å være oppdatert på forskningsfronten innen de utvalgte temaene.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevant mastergrad, fortrinnsvis med vekt på meieriteknologi. Det gjøres en individuell vurdering av kandidatens forkunnskaper. Forkunnskapene i meieriteknologi bør være på linje med det som oppnås ved å følge masteremner i meieriteknologi ved NMBU.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen vil være det normale. Dersom emnet gjennomføres helt på individuelt grunnlag, kan muntlig eksamen eller innlevering av skriftlig(e) oppgave(r) benyttes.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor.
Merknader:
Gis ved behov.
Normert arbeidsmengde:
Forelesning: 20 timer. Kollokvier: 100 timer. Selvstudium: 180 timer.
Opptakskrav:
Realfag, Naturfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kollokvier arrangeres etter behov.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått