Course code MVI387

MVI387 Ingredienser fra melk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Anne-Grethe Johansen
Medvirkende: Ola Tjåland, Judith Ann Narvhus, Elling Olav Rukke, Siv Borghild Skeie
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Prosessering og anvendelse av biprodukter fra meieriindustrien.

Skreddersøm av ingredienser fra melk.

Typiske biprodukter fra meieriindustrien kan være myse, kjernemelk, permeat, grensemelk, svinn. 

Læringsutbytte:
Kunnskap om ingredienser fra melk i relasjon til anvendelse i forskjellige produkter er sentrale mål for emnet. Kursdeltagerne skal oppnå god teoretisk kunnskap om de forskjellige prosesstrinnene og prosesslinjer ved framstilling av ingredienser fra melk. På grunnlag av teoretisk og praktisk kunnskap, blant annet ervervet gjennom øvinger i meieri pilotanlegget ved KBM, skal studentene forstå de viktigste fremstilling av melkebaserte ingredienser og faktorer som påvirker produktenes kvalitetsegenskaper. Emnet legger vekt på å formidle holdninger omkring betydningen av å utnytte så mye som mulig av melkens bestanddeler til mat.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Praktiske øvelser

Litteraturoppgave

Læringsstøtte:

Tilstedeværelse og tilgjengelighet i kontortid, på epost (anne.grethe.johansen@tine.no) og Canvas.

Oppfølgende tilbakemelding på labrapporter og oppgaver.

Pensum:

Utvalgte kapittler fra:

Paul L. H. McSweeney, James A. O'Mahony (Eds). Advanced Dairy Chemistry (2013). Springer

Geoffrey W. Smithers, Mary Ann Augustin (Eds). Advnces in Dairy Ingredients (2013). Wiley -Blackwell

Nivedita Datta , Peggy M. Tomasula (Eds). Emerging Dairy Processing Technologies (2015). Wiley-Blackwell

I tillegg aktuelle fagartikler som i hovedsak legges ut i Canvas av den enkelte foreleser.

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om melk som råvare og melkebehandling tilsvarende MVI273. Kunnskap om næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210 / MVI202.
Anbefalte forkunnskaper:

MVI383A Meieriteknologi

MVI385 Produktutvikling

MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk

Obligatorisk aktivitet:
Øvelse.
Vurderingsordning:
Litteraturoppgave over oppgitt emne med tre ukers frist. Oppgaven leveres senest siste undervisningsdag i vårparallellen.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:

Total arbeidsinnsats er 150 timer.  

Forelesninger 18 timer, 4 timer øvelser.

Selvstudium, journalskriving og eksamen (litteraturoppgave) 128 timer.

Opptakskrav:
Realfag og naturfag
Undervisningstid:
Det vil foreleses 2 timer pr uke, bortsett fra uker der det arbeides med litteraturoppgaven. Det skal gjennomføres en 4 timers øving i løpet av semesteret. Forelesninger blir gitt av lærere ved fakultetet og forelesere fra industrien.  
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått