Course code MVI387

MVI387 Ingredienser fra melk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Anne-Grethe Johansen
Medvirkende: Marius Austeng Normann, Ola Tjåland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

5-20

Dersom kurset har færre enn 5 studenter, vil kurset bli avlyst.

Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Prosessering og anvendelse av biprodukter fra meieriindustrien. Typiske biprodukter fra meieriindustrien kan være myse, kjernemelk, permeat, grensemelk, svinn. 

Skreddersøm av ingredienser fra melk.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidatene vil få kunnskap om ingredienser fra melk og deres anvendelse i forskjellige produkt. Kandidatene vil få inngående kunnskap om prosesstrinn og prosesslinjer ved framstilling av ingredienser fra melk, og framstilling av ingredienser fra biprodukter i meieriindustrien.

Ferdigheter

På grunnlag av teoretisk og praktisk kunnskap, blant annet ervervet gjennom øvinger/demonstrasjoner i meieripilotanlegget ved KBM, skal kandidatene forstå hvilke faktorer som påvirker anvendelsen av ingrediensene. Kandidatene skal kunne predikere funksjonaliteten til melkebaserte ingredienser inn i ulike produkt. Dette gir kandidatene kompetanse for anvendelse av alle deler av melka, og kompetanse til å se potensialet i alle melkens fraksjoner fra meieriindustriell produksjon.

Generell kompetanse 

Emnet legger vekt på å formidle holdninger omkring betydningen av å utnytte så mye som mulig av melkens bestanddeler til mat, i tråd med FN's bærekraftsmål fram mot 2030. Spesielt dekker dette bærekraftsmål nr.12; Ansvarlig Forbruk og Produksjon, og vil bidra til å nå mål nr. 2; Utrydde Sult. 

Læringsaktiviteter:

Forelesninger

Praktiske øvelser

Litteraturoppgave

Læringsstøtte:

Tilstedeværelse og tilgjengelighet i kontortid, på epost (anne-grethe.johansen@nmbu.no) og Canvas.

Oppfølgende tilbakemelding på labrapporter og oppgaver.

Pensum:

Utvalgte kapittler fra:

  • Paul L. H. McSweeney, James A. O'Mahony (Eds). Advanced Dairy Chemistry (2016). 
  • Pieter Walstra, Jan T.M. Wouters, T.J. Geurts (Eds) Dairy Science and Technology- 2.nd ed. 1999. 
  • Hilton C. Deeth and Nidhi Bansal. (Eds) Whey Protein From Milk to Medicine. 2019.
  • Marcel Paques and Cordula Lindner (Eds). Lactose Evolutionary Role, Health Effects, and Applications. 2019.

I tillegg aktuelle fagartikler som i hovedsak legges ut i Canvas av den enkelte foreleser.

Forutsatte forkunnskaper:
  • Kunnskap om melk som råvare og melkebehandling tilsvarende MVI273.
  • Kunnskap om næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210 / MVI202.
Anbefalte forkunnskaper:

MVI383A Meieriteknologi

MVI385 Produktutvikling

MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk

Obligatorisk aktivitet:
Øvelse/demonstrasjon.
Vurderingsordning:
Litteraturoppgave over oppgitt emne. Oppgaven presenteres muntlig ved sensurering. (100%)
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer skriftlig litteraturoppgave og muntlig presentasjon.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger 18 timer, 2 timer demonstrasjon/øvelse.

Selvstudium, journalskriving og eksamen (litteraturoppgave) 105 timer.

Total arbeidsinnsats er 125 timer.  

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det vil foreleses 2 timer pr uke, bortsett fra uker der det arbeides med litteraturoppgaven. Det skal gjennomføres en 2 timers demonstrasjon/øving i løpet av semesteret. Forelesninger blir gitt av lærere ved fakultetet og forelesere fra industrien.  
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bokstavkarakterer