Detaljer om emnet MVI387

MVI387 Ingredienser fra melk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Anne-Grethe Johansen
Medvirkende: Ola Tjåland, Judith Ann Narvhus, Elling Olav Rukke, Siv Borghild Skeie
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

5-20

Dersom kurset har færre enn 5 studenter, vil kurset bli avlyst

Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:

Prosessering og anvendelse av biprodukter fra meieriindustrien.

Skreddersøm av ingredienser fra melk.

Typiske biprodukter fra meieriindustrien kan være myse, kjernemelk, permeat, grensemelk, svinn. 

Læringsutbytte:

Kunnskap

Gjennom temaene i MVI387, vil kandidatene få kunnskap om ingredienser fra melk og deres anvendelse i forskjellige produkt. Kandidatene vil få inngående kunnskap om prosesstrinn og prosesslinjer ved framstilling av ingredienser fra melk, og framstilling av ingredienser fra biprodukter i meieriindustrien.

Ferdigheter

På grunnlag av teoretisk og praktisk kunnskap, blant annet ervervet gjennom øvinger/demonstrasjoner i meieri pilotanlegget ved KBM, skal kandidatene forstå hvilke faktorer som påvirker anvendelsen av ingrediensene. Kandidatene skal kunne predikere funksjonaliteten til melkebaserte ingredienser inn i ulike produkt. Dette gir kandidatene kompetanse for anvendelse av alle deler av melka, og kompetanse til å se potensialet i alle melkens fraksjoner fra meieriindustriell produksjon.

Generell kompetanse 

Emnet legger vekt på å formidle holdninger omkring betydningen av å utnytte så mye som mulig av melkens bestanddeler til mat, i tråd med FN's bærekraftsmål fram mot 2030. Spesielt dekker dette bærekraftsmål nr.12; Ansvarlig Forbruk og Produksjon, og vil bidra til å nå mål nr. 2; Utrydde Sult. 

Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Praktiske øvelser

Litteraturoppgave

Læringsstøtte:

Tilstedeværelse og tilgjengelighet i kontortid, på epost (anne-grethe.johansen@nmbu.no) og Canvas.

Oppfølgende tilbakemelding på labrapporter og oppgaver.

Pensum:

Utvalgte kapittler fra:

Paul L. H. McSweeney, James A. O'Mahony (Eds). Advanced Dairy Chemistry (2013). Springer

Geoffrey W. Smithers, Mary Ann Augustin (Eds). Advnces in Dairy Ingredients (2013). Wiley -Blackwell

Nivedita Datta , Peggy M. Tomasula (Eds). Emerging Dairy Processing Technologies (2015). Wiley-Blackwell

I tillegg aktuelle fagartikler som i hovedsak legges ut i Canvas av den enkelte foreleser.

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om melk som råvare og melkebehandling tilsvarende MVI273. Kunnskap om næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210 / MVI202.
Anbefalte forkunnskaper:

MVI383A Meieriteknologi

MVI385 Produktutvikling

MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk

Obligatorisk aktivitet:
Øvelse/demonstrasjon.
Vurderingsordning:
Litteraturoppgave over oppgitt emne med to ukers frist. Oppgaven presenteres muntlig ved sensurering. (100%)
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer besvarelser.
Normert arbeidsmengde:

Total arbeidsinnsats er 150 timer.  

Forelesninger 18 timer, 4 timer øvelser.

Selvstudium, journalskriving og eksamen (litteraturoppgave) 128 timer.

Opptakskrav:
Realfag og naturfag
Undervisningstid:
Det vil foreleses 2 timer pr uke, bortsett fra uker der det arbeides med litteraturoppgaven. Det skal gjennomføres en 4 timers øving i løpet av semesteret. Forelesninger blir gitt av lærere ved fakultetet og forelesere fra industrien.  
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått