Detaljer om emnet MVI387

MVI387 Ingredienser fra melk

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Anne-Grethe Johansen
Medvirkende: Judith Ann Narvhus, Elling Olav Rukke, Siv Borghild Skeie, Ola Tjåland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

5-20

Dersom kurset har færre enn 5 studenter, vil kurset bli avlyst

Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:

Prosessering og anvendelse av biprodukter fra meieriindustrien.

Skreddersøm av ingredienser fra melk.

Typiske biprodukter fra meieriindustrien kan være myse, kjernemelk, permeat, grensemelk, svinn. 

Læringsutbytte:

Kunnskap

Gjennom temaene i MVI387, vil kandidatene få kunnskap om ingredienser fra melk og deres anvendelse i forskjellige produkt. Kandidatene vil få inngående kunnskap om prosesstrinn og prosesslinjer ved framstilling av ingredienser fra melk, og framstilling av ingredienser fra biprodukter i meieriindustrien.

Ferdigheter

På grunnlag av teoretisk og praktisk kunnskap, blant annet ervervet gjennom øvinger/demonstrasjoner i meieri pilotanlegget ved KBM, skal kandidatene forstå hvilke faktorer som påvirker anvendelsen av ingrediensene. Kandidatene skal kunne predikere funksjonaliteten til melkebaserte ingredienser inn i ulike produkt.

Generell kompetanse 

Emnet legger vekt på å formidle holdninger omkring betydningen av å utnytte så mye som mulig av melkens bestanddeler til mat. Dette gir kandidatene kompetanse for anvendelse av alle deler av melka, og kompetanse til å se potensialet i alle melkens fraksjoner fra meieriindustriell produksjon.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Praktiske øvelser

Litteraturoppgave

Læringsstøtte:

Tilstedeværelse og tilgjengelighet i kontortid, på epost (anne-grethe.johansen@nmbu.no) og Canvas.

Oppfølgende tilbakemelding på labrapporter og oppgaver.

Pensum:

Utvalgte kapittler fra:

Paul L. H. McSweeney, James A. O'Mahony (Eds). Advanced Dairy Chemistry (2013). Springer

Geoffrey W. Smithers, Mary Ann Augustin (Eds). Advnces in Dairy Ingredients (2013). Wiley -Blackwell

Nivedita Datta , Peggy M. Tomasula (Eds). Emerging Dairy Processing Technologies (2015). Wiley-Blackwell

I tillegg aktuelle fagartikler som i hovedsak legges ut i Canvas av den enkelte foreleser.

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om melk som råvare og melkebehandling tilsvarende MVI273. Kunnskap om næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210 / MVI202.
Anbefalte forkunnskaper:

MVI383A Meieriteknologi

MVI385 Produktutvikling

MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk

Obligatorisk aktivitet:
Øvelse/demonstrasjon.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Litteraturoppgave over oppgitt emne med to ukers frist. Oppgaven presenteres muntlig ved sensurering. (100%)

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer maksimum 20 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:

Total arbeidsinnsats er 150 timer.  

Forelesninger 18 timer, 4 timer øvelser.

Selvstudium, journalskriving og eksamen (litteraturoppgave) 128 timer.

Opptakskrav:
Realfag og naturfag
Undervisningstid:
Det vil foreleses 2 timer pr uke, bortsett fra uker der det arbeides med litteraturoppgaven. Det skal gjennomføres en 4 timers øving i løpet av semesteret. Forelesninger blir gitt av lærere ved fakultetet og forelesere fra industrien.  
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått