Detaljer om emnet MVI383A

MVI383A Meieriteknologi

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Siv Borghild Skeie
Medvirkende: Ellen Skuterud, Anne-Grethe Johansen, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, May Helene Aalberg, Judith Ann Narvhus, Kari Ragnhild Olsen, Ola Tjåland
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Studenter på masterprogrammet Matvitenskap, M-MAT. 
Emnets innhold:

Søte og syrnede konsummelkprodukter. 

Smørteknologi.

Osteteknologi, ostemodning og ostetyper.

Anvendelse av myse.

Brunostteknologi.

Iskremteknologi.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER:

(Forståelse av fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer og teorier innenfor meieriteknologi som fag).

Kunnskap om melkens sammensetning i relasjon til anvendelse i forskjellige produkter. Kursdeltagerne skal oppnå god teoretisk kunnskap om de forskjellige prosesstrinn og prosesslinjer ved framstilling av meieriprodukter. Kunnskap om framstilling av viktige meieriprodukter og kunnskap om faktorer som har betydning for produktenes endelige kvalitet er de endelige målene for kurset.

FERDIGHETER: 

(Evne til å anvende meieriteknologisk kunnskap til å løse problemstillinger og oppgaver.) 

På grunnlag av teoretisk og praktisk kunnskap, blant annet ervervet gjennom øvinger i pilotanlegget ved KBM, skal studentene være i stand til å forstå og planlegge de viktigste meieriproduktenes framstilling, samt hvilke faktorer som påvirker produktenes kvalitetsegenskaper.

GENERELL KOMPETANSE: 

(Å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke.)

Emnet legger vekt på å formidle holdninger omkring betydningen av et matråstoff som melk, der så mye som mulig av dens bestanddeler brukes til mat. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger med øvingsjournal, gruppearbeid, kollokvier, ekskursjoner til melkeforedlingsbedrifter og -organisasjoner.
Læringsstøtte:

Emnets lærere er tilgjengelige i normal kontortid.

E-post: siv.skeie@nmbu.no

Canvas

Pensum:

Walstra, P., Wouters, J.T.M., Geurts, T.J., 2006: "Dairy Science and Technology". CRC, Taylor - Francis, Boca Raton, USA.

I tillegg aktuelle fagartikler som i hovedsak legges ut på Canvas av den enkelte foreleser.

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om melk som råvare og melkebehandling, tilsvarende MVI273. Kunnskap om matproduksjonsprosesser tilsvarende MVI280.
Anbefalte forkunnskaper:

Næringsmiddelmikrobiologi tilsvarende MVI220. 

Fermenteringsmikrobiologi tilsvarende MVI321.

Obligatorisk aktivitet:
Øvinger i pilotanlegg og analysearbeid i laboratoriene. Ekskursjoner. Øvingsjournaler skal leveres inn for vurdering senest to uker etter at den enkelte øving er avsluttet. Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen, teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
Delingstall 15 studenter
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 64 timer. Øvinger i Pilotanlegg og laboratorier: ca. 40 timer. Forberedelser til laboratorieøvelser og skriving av journaler: ca. 100 timer. Utferder: ca. 36 timer. Kollokvier: ca. 12 timer. Selvstudium: 198 timer.
Opptakskrav:
Realfag og naturfag. 
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det vil undervises i 10 timer pr uke som fordeler seg på forelesninger, øvinger og kollokvier, samt utferder (en vanlig undervisningsuke har 6 timer forelesning og 4 timer øving). Det er planlagt ca. 32 dobbelttimer med forelesninger gitt av lærere ved Fakultetet og forelesere fra industrien. Forelesningene fordeler seg jevnt over hele semesteret. To utferder på til sammen 3 hele dager. Tidspunkt for utferder er klarlagt ved kursstart. Øvelsene i Pilotanlegg og i laboratoriene gjennomføres i løpet av ca. 10 dager. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått