Course code MVI292

MVI292 Immunsystemet, mat og helse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Tor Erling Lea
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 100 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MAT, B-BIOTEK, M-BIOTEK
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Grundig innføring i immunsystemets oppbygging og virkemåte. Dette vil være utgangspunkt for fordypning i spesielle forhold knyttet til slimhinnenes immmunologi og biologi samt mekanismer for utvikling av matallergi. Det vil bli lagt stor vekt på å formidle forskjeller mellom immunmedierte hypersensitivitetsreaksjoner og andre former for overfølsomhetsreaksjoner på mat. Matens betydning for et effektivt infeksjonsforsvar, og immunforsvarets betydning for utvikling av livsstilssykdommer vil bli behandlet. Det sammme gjelder funksjonelle egenskaper ved maten og matkomponenter som går ut over de rent ernæringsmessige. Gjennom forelesninger, kollokvier med veiledning og arbeid med gruppeoppgaver vil studentene få mulighet for å gjennomarbeide sentrale problemstillinger som er spesielt relevante i forhold til senere yrkesmessig kontakt med temaene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier og oppgaveløsning med veiledning.
Læringsstøtte:
Kursansvarlig kan kontaktes via e-post: tor.lea@nmbu.no
Pensum:
Opplyses på Fronter og på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i cellebiologi tilsvarende BIO100, kunnskaper i biokjemi tilsvarende KJB200 og kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper om human fysiologi og anatomi tilsvarende HFX201.
Obligatorisk aktivitet:
De 2 første forelesningene er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Vanlig skriftlig eksamen (3 t) med oppgaver fra sentrale deler av pensum.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer minimum 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
30 t forelesninger per semester. 60 t kollokvier/ gruppearbeid per semester. 210 t selvstudium per semester. Totalt 300 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Emnet overlapper 5 sp med tidligere emne MVI390, og 1 sp med tidligere emne MVI390B.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 t / uke. Kollokvier/ gruppearbeid: 4 t / uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått