MVI275 Matplanter

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Catrin Tyl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger 50 t, laboratorieøvelser inkl. for- og etterarbeid 50 t, utferd 10 t, selvstudium 140 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Studentene skal tilegne seg kunnskap om kvalitetsegenskaper og kjemisk sammensetning av planteprodukter som er viktige for matproduksjon, ernæring og helse. Studentene skal også opparbeide forståelse av matplantenes betydning for et bærekraftig kosthold. Det legges vekt på matplanter som dyrkes i Norge, og dyrkingsbetingelser som fremmer god produktkvalitet. I tillegg vil kunnskap om sensorisk kvalitet av ferske og prosesserte plantebaserte produkter inngå. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om relevante framstillingsmetoder for produksjon i både stor og liten skala for disse råvarene, og hvordan produktkvalitet kan ivaretas gjennom hele verdikjeden.

Dette lærer du

KUNNSKAPER: Studentene skal tilegne seg et godt faglig grunnlag om planter som råstoff til industri og småskalaproduksjon. I særlig grad skal studentene lære å skille mellom godt og dårlig råstoff av plantemateriale til matvarerelatert industri samt kjenne til grunnleggende metoder for prosessering av disse råvarene, både i stor og liten skala.

FERDIGHETER: Studentene skal få ferdigheter i vurdering av ulike råvarekvaliteter innen produktgruppene frukt, bær, grønnsaker, poteter og korn og få forståelse for hvordan dette må tas hensyn til og utnyttes ved produksjon av ulike produkter. Relevante analysemetoder for vurdering av ulike kvalitetsegenskaper vil inngå i øvingene.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal lære seg å se sammenhengen mellom råvare- og ferdigvarekvalitet av plantemateriale og ta fornuftige valg med hensyn til fremstillingsmetoder for de ulike produktgruppene.

 • Forelesninger, felt- og laboratorieøvinger, utferd.
 • Canvas. catrin.tyl@nmbu.no. Deler av kurset vil bli gitt på engelsk
 • Pensum oppgis ved kursstart.
 • MVI100 (Introduksjon til matvitenskap og ernæring) eller tilsvarende, generell kjemi tilsvarende KJM100.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (teller 100 %)
 • Ekstern sensor evaluerer besvarelsene.
 • Felt- og laboratorieøvinger, utferd. Obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
 • Forelesninger 3x2 timer per uke. Forelesningstimer kan erstattes av felt- og laboratorieøvninger eller utferd. Laboratorieøvinger 4 timer per uke fordelt over fems uker.
 • B-MAT, M-MATVIT
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag