Course code MVI273

MVI273 Melk og melkebehandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Gerd Elisabeth Vegarud
Medvirkende: Kari Ragnhild Olsen, Irene Comi, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, Geirfinn Lund, Magne Adamski, Siv Borghild Skeie, Tove Gulbrandsen Devold, Judith Ann Narvhus
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig<br/> 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5, maksimum 50 studenter. Delingstall for praktiske øvinger: 25.

Undervises i periode:

Del 1: Starter og gjennomføres i januarblokka.

Del 2: Starter og gjennomføres i vårparalellen

Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka og vårparalellen, .

Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: <p>B-MAT, M-MAT</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av to deler:

Del 1: Melkens innhold av proteiner, fett, laktose, enzymer, mineraler og sporstoffer. Kumelk, geitmelk, human melk. Forhold og variasjoner i melken som råstoff. Funksjonelle og ernæringsmessige egenskaper i melk.

Del 2: Melkebehandling med spesiell fokus på inntransport, separering, homogenisering, varmebehandling (termisering, pasteurisering og UHT behandling), filtrering, konsentrering og tørking.

 

Læringsutbytte:

Del 1: Studentene får grunnkunnskaper om kjemisk struktur, sammensetning og kvalitet i melk. Dette vil være et godt grunnlag for forståelse av prosesser som brukes i mat- og meieriindustrien.


Del 2: Studentene skal opparbeide teoretisk kunnskap om de forskjellige prosesser som brukes ved melkebehandling. Faktorer som har betydning for produktenes endelige kvalitet vektlegges. Studentene skal opparbeide både teoretisk og praktisk kunnskap gjennom forelesninger og øvinger i IKBMs meieripilotanlegg. Studentene skal gjennom dette forstå de viktigste prosesslinjene for melkebehandling, hvordan dette påvirkes av råstoffet og hvilke faktorer som påvirker produktenes kvalitetsegenskaper.

Læringsaktiviteter:

Del 1: Forelesninger, selvstendig arbeid/oppgaver, selvstudium/internettsøk, kollokvier og gruppesamlinger (obligatorisk), studentpresentasjoner (obligatorisk) og laboratorie øvelser  (compulsory).

Del 2: Forelesninger, øvelser i meieri pilotanlegg (obligatorisk) og journalskriving (obligatorisk).

Læringsstøtte:

Faglig veiledning gis i forbindelse med fastsatt undervisningstid.

Emneansvarlig (og ansvarlig for del 1) kan også kontaktes per e-post: gerd.vegarud@nmbu.no

Ansvarlig for del 2: siv.skeie@nmbu.no

Pensum:

Del 1: Pensumlitteratur o.l. foreligger ved kursstart.


Del 2:  Walstra, P., Wouters, J.T.M., Geurts, T.J., 2006: "Dairy Science and Technology". CRC, Taylor - Francis, Boca Raton, USA. (Denne boken brukes også i MVI383A)
 

Forutsatte forkunnskaper:

Kunnskap om matproduksjon tilsvarende MVI100. Kunnskaper i biokjemi tilsvarende KJB200. Kunnskaper i næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210. Kunnskaper i næringsmiddelteknologi tilsvarende MVI280.

Obligatorisk aktivitet:

Del 1: Oppmøtet og deltagelse fra dag 1 i undervisningsperioden, i tillegg til praktiske øvelser og studentpresentasjoner.

Del 2: Deltagelse på praktiske øvelser og journalskriving 

Vurderingsordning:

Del 1: Avsluttende skriftlig prøve i form av flervalgseksamen, 3,5 timer, teller 50 % av karakteren, og må være bestått. Innleverte skriftlige oppgaver m/presentasjoner teller 50 % og må være bestått. Karakteren oppnådd i del 1 av kurset teller 50 % av endelig karakter.

Del 2: Det gjennomføres mappeevaluering av journaler, som teller 30 % og avsluttende muntlig eksamen som teller 70 %. Karakteren oppnådd i del to av kurset teller 50 % av den endelige karakteren.

Sensor:

Del 1: Ekstern sensor godkjenner oppgavene i flervalgseksamenen. Evaluering av studentpresentasjoner og skriftlige oppgaver sensureres internt, hvor temaene er godkjente av ekstern sensor.

Del 2: Intern sensor vurder journalene, ekstren sensor deltar på muntlig eksamen. 
 

Merknader:

Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag i januar. Studenter som ikke møter første dag, vil ikke få delta på emnet.

Normert arbeidsmengde:

Del 1: Organisert undervisning: 56 timer. Selvstudium: 94 timer.

Del 2: Forelesninger 24 timer, 24 timer øvelser og 8 timer utferd. Selvstudium og journalskriving 94 timer.Opptakskrav:

Realfag og naturfag

Overlapp:

Man kan ikke få studiepoeng for både MVI281 og MVI270 i tillegg til MVI273. MVI273 inneholder hele MVI270 og meieriteknologidelen av MVI281.

Undervisningstid:

Del 1: 56 timer i løpet av 3 uker, fordelt på forelesninger, og obligatoriske aktiviteter som øvelser, kollokvier, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Del 2: 2 timer forelesning og 4 timer øvelse i uka i 12 uker. 

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått