MVI261 Prosessteknologi II

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger, regneøvelser og lab-demonstrasjoner: 52 timer, selvstudium: 73 timer. Totalt 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet er under revidering og endringer kan forekomme for våren 2024

Masse- og energibalanser, fluider, strømning, pumper, vifter og kompressorer, sirkelprosesser, varmeveksling, fordampning og inndampere, fuktig luft og tørking, kjøleprosesser.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene får kunnskap om enhetsoperasjoner og maskinutstyr som inngår i prosesslinjer.

Ferdighet: Studentene får ferdigheter i å kunne løse beregningsoppgaver innen emnets temaer. Ferdighetene vil være verktøy i å oppnå FN's bærekraftsmål.

Generell kompetanse: Studentene oppnår innsikt i viktige enhetsoperasjoner for prosessindustrien.

  • Forelesninger, gruppeoppgaver, regneøvelser og laboratoriearbeid.
  • Ansvarlig lærer tilgjengelig ved KBM. E-postadresse: reidar.schuller@nmbu.no. Canvas.
  • Kompendium av Pehrson/Schüller, "Heat Engineering" tilgjengelig som pdf.
  • Matematikk tilsvarende MATH100.
  • Skriftlig, engelsk eksamen, 3,5 timer, A-F. Kan besvares på engelsk og/eller norsk. Teller 100%.
  • En ekstern sensor retter 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
  • Forelesninger/ regneøvelse/ lab-demonstrasjoner: 4 timer per uke.
  • M-MATVIT
  • Bokstavkarakterer
  • Realfag