Course code MVI230

MVI230 Matvaretrygghet og -hygiene

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bjørn Arne Lindstedt
Medvirkende: Irene Comi, Elling Olav Rukke, Tove Gulbrandsen Devold
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Studenter på studieprogrammet Matvitenskap; B-MAT.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er tverrfaglig og delt opp i flere delemner, elementene vil belyse hvordan man kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål 2 (utrydde sult), 3 (god helse) og 6 (rent vann og gode sanitærforhold):

  • Kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i råvarer og mat. Det legges stor vekt på matbårne infeksjoner.
  • Kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i drikkevann og ulike rensemetoder.
  • Vaske- og desinfeksjonmidler, deres kjemi og egnethet til ulike typer forurensing, produksjonsutsyr og lokaler.
  • Vaskeoperasjoner, hygienisk design og praksis. 
  • Kvalitetssystemer.
  • Myndigheter og lovverk.
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER - Ved fullført emne skal studenten kunne:

Gjøre rede for de ulike kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i råvarer, mat og i drikkevann.

Gjøre rede for forurensingenes kilder, helsemessige og kvalitetsmessige konsekvenser.

Gjøre rede for hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå slike i industriprodusert mat.

Gjøre rede for lovpålagte kvalitetssystemer, og kvalitetssystemer som matindustrien bruker for å sikre trygg matproduksjon.

FERDIGHETER - Ved fullført emne skal studenten kunne:

Vurdere ulike vaske- og desinfeksjonsmidlers egnethet til ulike typer forurensninger og til bruk til forskjellige typer produksjonsutstyr.

Gjennomføre laboratorieanalyser med hygienefaglig relevans.

Vurderer tryggheten ved planlegging av matproduksjonsprosesser.

Forklare oppbygningen og oppgavene til det norske Mattilsynet, og hvordan det utøver sin myndighet i henhold til norsk og europeisk lovgivning.

GENERELL KOMPETANSE - Ved fullført emne skal studenten kunne:

Reflektere over hvilke forurensninger som utgjør fare for mattrygghet, og hvilke systemer som kan anvendes for å kontrollere og redusere risiko for forurensning.

Reflektere over det Norske Mattilsynets rolle, oppbygning og myndighet for å sikre trygg mat.

Læringsaktiviteter:
De ulike delemnene presenteres i form av forelesninger av interne og eksterne forelesere. Noen tema belyses også via laboratorieøvelser.
Læringsstøtte:
Canvas, lærere er tilgjengelige i kontortiden. bjorn-arne.lindstedt@nmbu.no
Pensum:

Utdelt materiale og presentasjoner som legges ut på web.

MATFORGIFTNING Per Einar Granum, 4. utgave 2015. 

Forutsatte forkunnskaper:
Eksperimentell og anvendt biokjemi (inkl. matkjemi) tilsvarende KJB210, Mikrobiologi tilvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk fremmøte på kursets første forelesning og labøvelse. Deltakelse på alle obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlagt eksamen. Ved fravær på obligatoriske aktiviteter pga. sykdom, må legeerklæring fremlegges.
Vurderingsordning:

Journal fra labøvelser (skrives enkeltvis eller gruppevis, dette avtales med ansvarlig lærer). Journalen må være bestått for å møte til eksamen. Avsluttende 3,5 timers skriftlig prøve teller 100 % av sluttkarakter. Prøven kan gis som digital hjemmeeksamen i eksamensperioden eller som standard skriftelig/WISEflow eksamen med oppmøte på Campus. Laboratoriekurset og skriftlig eksamen må være besått.

Karakter: A - F

Sensor:
Bruk av ekstern sensor ved avsluttende eksamen. Laboratoriejournaler sensureres internt.
Merknader:
Delingstall laboratorieøvinger: 25.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 40 + laboratorieøvelser 10 = 50 timer brukes til strukturert undervisningstid. Det regnes ellers normert 75 timer til forbredelse, selvstudium, rapportskriving og eksamen. Til sammen 125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 poeng reduksjon mot gammel versjon av MVI230
Undervisningstid:
Fire timer forelesninger/lab per uke. Gjennomføring av laboratorieøvinger konsentreres til 2 uker. Resten av semesteret brukes til forelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer