Course code MVI230

MVI230 Matvaretrygghet og -hygiene

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Tove Gulbrandsen Devold
Medvirkende: Jon Fredrik Hanssen, Irene Comi, Tor Erling Lea, Elling Olav Rukke, Elisabeth Fjærvoll Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5, maksimum 50. Delingstall laboratorieøvinger: 25.

Undervises i periode:
Emnet starter i høtparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: <p>Studenter på studieprogrammet Matvitenskap; B-MAT.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet er tverrfaglig og delt opp i flere delemner:

  • Kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i råvarer og mat. Det legges stor vekt på matbårne infeksjoner.
  • Kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i drikkevann og ulike rensemetoder.
  • Vaske- og desinfeksjonmidler, deres kjemi og egnethet til ulike typer forurensing og til ulike typer produksjonsutsyr og lokaler.
  • Vaskeoperasjoner, hygienisk design og - praksis. 
  • Kvalitetssystemer.
  • Myndigheter og lovverk.

Læringsutbytte:

Studentene skal kjenne til ulike kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i råvarer, mat og i drikkevann, deres kilder, helsemessige og kvalitetsmessige konsekvenser, og hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå slike i industriprodusert mat. De skal kunne vurdere ulike vaske- og desinfeksjonsmidlers egnethet til ulike typer forurensinger og til bruk til forskjellige typer produksjonsutstyr. De skal kunne gjennomføre laboratorieanalyser av vask- og desinfeksjonsmidler og vurdere deres egnethet. Studentene skal sette matens trygghet framfor all matvarekvalitet, slik at de alltid vurderer tryggheten ved planlegging av matproduksjonsprosesser. De skal også ha god kjennskap til det norske Mattilsynet, hvordan det er bygget opp og hvordan det utøver sin myndighet. De skal kunne finne fram i det aktuelle nasjonale og internasjonale lovverket, og de skal ha innsikt i de kvalitetssystemer som er pålagt og som matindustrien bruker for å sikre trygg matproduksjon.
.


Læringsaktiviteter:

De ulike delemnene presenteres i form av forelesninger av interne og eksterne forelesere. Viktige tema ( vask- og desinfeksjonsmidlers egnethet, renhetskontroll) belyses også via lab øvelser.


Læringsstøtte:

 Fronter, lærere er tilgjengelige i kontortiden.


Pensum:

Utdelt materiale og presentasjoner som legges ut på \"Fronter\". Deler av utvalgte bøker (dette er under revisjon

Forutsatte forkunnskaper:

Eksperimentell og anvendt biokjemi (inkl matkjemi) tilsvarende KJB210, Mikrobiologi tilvarende BIO130.

Anbefalte forkunnskaper:

Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk fremmøte på kursets første forelesning, 2 lab øvelser. Deltakelse på alle obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlagt eksamen. Ved fravær på obligatoriske aktiviteter pga sykdom, må legeerklæring fremlegges.


Vurderingsordning:

Journal fra 2 lab øvelser (skrives enkeltvis eller gruppevis, dette avtales med ansvarlig lærer).  Karakteren på journaler teller 30 % av sluttkarakter. Avsluttende 3,5 timers skriftlig prøve teller 70 % av sluttkarakter. Alle langsgående evalueringer og skriftlig eksamen må være besått.

Karakter: A - F

Sensor:

Bruk av ekstern sensor ved avsluttende eksamen. Laboratoriejournaler sensureres internt.


Merknader:

-

Normert arbeidsmengde:
40 + 10 = 50 timer brukes til strukturert undervisningstid. Det regnes ellers normert 100 timer til forbredelse, selvstudium, rapportskriving og eksamen. Til sammen 150 timer.
Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

5 poeng reduksjon mot MVI230

Undervisningstid:
40 forelesningstimer, 10 timer laboratorieøvinger (inkl diskusjon av resultater). Gjennomføring av laboratorieøvinger konsentereres til 2 uker. Resten av emestert brukes til forelesninger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått