Course code MVI220

MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hilde Marit Østlie
Medvirkende: Charlotte Bauer Munch-Andersen, Zhian Salehian, Bjørn Arne Lindstedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
26
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MATVIT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emne i bachelorprogrammet Matvitenskap og ernæring. Sentrale temaer: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle mikrobegrupper. Kvalitetsskadelige mikrober i råvarer/næringsmidler. Faktorer som påvirker mikrobenes utvikling i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning og karakterisering av mikrober. Infeksjoner og intoksikasjoner fra mikroorganismer i mat. Fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikrobene. Fermenteringer. Temaene vil bli belyst på forelesninger og laboratorieøvelser. Bærekraftig mat og matproduksjon er et viktig fundament i faget. FNs bærekraftsmål handler bl.a. om å sikre nok mat og trygg mat og for å oppnå dette kreves det kompetanse innen alle fagets sentrale temaer.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten ha:

 • Bred kunnskap om hvordan mikrober utvikler seg, kontrolleres og styres i næringsmidler.
 • Ha nødvendig innsikt i metoder for generell og spesifikk analyse av mikrobe-grupper i matvarer.
 • Oversikt over de nyeste trendene innen området.

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten ha:

 • Erfaring med å utføre laboratorieoppgaver innen fagområdet.
 • Mikrobiologiske laboratorieferdigheter for å håndtere og analysere matvarer. 
 • Være i stand til å finne frem til vitenskapelig litteratur om relevante tema i bøker og vitenskapelige tidsskrifter.
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet.
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten:

 • Forstå muligheter og begrensninger med hensyn til næringsmiddelmikrobiologisk arbeid.
 • Kunne planlegge og utføre mikrobiologisk analyse av ulike næringsmidler.
 • Ha oversikt over aktuelle mikrobegrupper i ulike næringsmidler og hva som påvirker deres vekst og overlevelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og laboratorieøvinger med øvingsjournaler. Ekskursjon til et matanalyselaboratorium/matproduksjonsbedrift hvis mulig.
Læringsstøtte:

Emneansvarlig og andre medvirkende lærere kan kontaktes i kontortiden eller per e-post under kursperioden. hilde.ostlie@nmbu.no

Canvas.

Pensum:
Adams, M.R., Moss, M.O. and McClure, P. 2016. Food Microbiology, 4 th ed., Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130 og kunnskaper i biokjemi tilvarende KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
 • Oppmøte første forelesning, oblig.
 • Deltakelse medietillaging, oblig.
 • Deltagelse laboratorieøvinger, oblig.
 • Innlevering laboratoriejournaler, oblig.
 • Deltakelse på evt. bedriftsbesøk, oblig.

Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Gyldigheten av obligatoriske aktiviteter kan forlenges.

Vurderingsordning:

Samlet vurdering bestående av: a) Mappevurdering og b) Skriftlig eksamen. Både a) og b) må være bestått for å få totalkarakter.

Mappevurdering: Laboratoriejournaler (gruppevis, evt enkeltvis) teller 30 % av totalkarakteren, og må være bestått for å møte til eksamen.

Skriftlig eksamen: 3,5 timers eksamen ved emneslutt teller 70 % av totalkarakteren, og må være bestått.

Sensor:
Ekstern sensor bedømmer alle eksamensbesvarelser. Laboratoriejournalene sensureres internt.
Merknader:

Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Noe laboratoriearbeid utenom strukturert undervisningstid må påregnes.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 40 timer. Laboratorieøvinger: 65 timer. Ekskursjon: 5 timer. 140 timer til forberedelse, selvstudium, rapportskriving og eksamen. Til sammen 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger: 4 timer/uke. Laboratorieøvinger: 6 timer/uke.

Noe laboratoriearbeid utenom strukturert undervisningstid må påregnes.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer