MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Hilde Marit Østlie

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:26

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 40 timer. Laboratorieøvinger: 65 timer. Ekskursjon: 5 timer. 140 timer til forberedelse, selvstudium, rapportskriving og eksamen. Til sammen 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emne i bachelorprogrammet Matvitenskap og ernæring. Sentrale temaer: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle mikrobegrupper. Kvalitetsskadelige mikrober i råvarer/næringsmidler. Faktorer som påvirker mikrobenes utvikling i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning og karakterisering av mikrober. Infeksjoner og intoksikasjoner fra mikroorganismer i mat. Fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikrobene. Fermenteringer. Temaene vil bli belyst på forelesninger og laboratorieøvelser. Bærekraftig mat og matproduksjon er et viktig fundament i faget. FNs bærekraftsmål handler bl.a. om å sikre nok mat og trygg mat og for å oppnå dette kreves det kompetanse innen alle fagets sentrale temaer.

Dette lærer du

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten ha:

 • Bred kunnskap om hvordan mikrober utvikler seg, kontrolleres og styres i næringsmidler.
 • Ha nødvendig innsikt i metoder for generell og spesifikk analyse av mikrobe-grupper i matvarer.
 • Oversikt over de nyeste trendene innen området.

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten ha:

 • Erfaring med å utføre laboratorieoppgaver innen fagområdet.
 • Mikrobiologiske laboratorieferdigheter for å håndtere og analysere matvarer.
 • Være i stand til å finne frem til vitenskapelig litteratur om relevante tema i bøker og vitenskapelige tidsskrifter.
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet.
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten:

 • Forstå muligheter og begrensninger med hensyn til næringsmiddelmikrobiologisk arbeid.
 • Kunne planlegge og utføre mikrobiologisk analyse av ulike næringsmidler.
 • Ha oversikt over aktuelle mikrobegrupper i ulike næringsmidler og hva som påvirker deres vekst og overlevelse.
 • Forelesninger og laboratorieøvinger med øvingsjournaler. Ekskursjon til et matanalyselaboratorium/matproduksjonsbedrift hvis mulig.
 • Emneansvarlig og andre medvirkende lærere kan kontaktes i kontortiden eller per e-post under kursperioden. hilde.ostlie@nmbu.no

  Canvas.

 • Adams, M.R., Moss, M.O. and McClure, P. 2016. Food Microbiology, 4 th ed., Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.
 • Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130 og kunnskaper i biokjemi tilvarende KJB100/KJB200.
 • Samlet vurdering bestående av: a) Mappevurdering og b) Skriftlig eksamen. Både a) og b) må være bestått for å få totalkarakter.

  Mappevurdering: Laboratoriejournaler (gruppevis, evt enkeltvis) teller 30 % av totalkarakteren, og må være bestått for å møte til eksamen.

  Skriftlig eksamen: 3,5 timers eksamen ved emneslutt teller 70 % av totalkarakteren, og må være bestått.

 • Ekstern sensor bedømmer alle eksamensbesvarelser. Laboratoriejournalene sensureres internt.
  1. Oppmøte første forelesning, oblig.
  2. Deltakelse medietillaging, oblig.
  3. Deltagelse laboratorieøvinger, oblig.
  4. Innlevering laboratoriejournaler, oblig.
  5. Deltakelse på evt. bedriftsbesøk, oblig.

  Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  Gyldigheten av obligatoriske aktiviteter kan forlenges.

 • Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  Noe laboratoriearbeid utenom strukturert undervisningstid må påregnes.

 • Forelesninger: 4 timer/uke. Laboratorieøvinger: 6 timer/uke.

  Noe laboratoriearbeid utenom strukturert undervisningstid må påregnes.

 • M-MATVIT
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag