Course code MVI220

MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Hilde Marit Østlie, Hilde Marit Østlie, Hilde Marit Østlie
Medvirkende: Ingolf Figved Nes, Ingolf Figved Nes, Zhian Salehian, Zhian Salehian, Zhian Salehian, Helge Holo, Helge Holo, Cyril Alexander Frantzen, Cyril Alexander Frantzen, Bjørn Arne Lindstedt, Bjørn Arne Lindstedt, Bjørn Arne Lindstedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
28
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Sentrale temaer: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle mikrobegrupper. Kvalitetsskadelige mikrober i råvarer/næringsmidler. Faktorer som påvirker mikrobenes utvikling i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning og karakterisering av mikrober. Infeksjoner og intoksikasjoner fra mikroorganismer i mat. Fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikrobene. Fermenteringer.
Læringsutbytte:

Studentene får:

1) Kunnskaper om grunnlaget for hvordan mikrober utvikler seg, kontrolleres og styres i næringsmidler

2) Nødvendig innsikt i metoder for generell og spesifikk analyse av mikrobegrupper i matvarer

3) Mikrobiologiske laboratorieferdigheter i håndtering og analyse av matvarer.

4) Individuelle erfaringer med laboratorieoppgaver

5) Forståelse av muligheter og begrensninger for næringsmiddelmikrobiologisk arbeid

6) Oversikt over de nyeste trender innen området.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og laboratorieøvinger med øvingsjournaler. Ekskursjon til et matanalyselaboratorium/matproduksjonsbedrift hvis mulig.
Læringsstøtte:

Emneansvarlig kan kontaktes per e-mail: hilde.ostlie@nmbu.no.

Canvas/Canvas.

Pensum:
Adams, M.R., Moss, M.O. and McClure, P. 2016. Food Microbiology, 4 th ed., Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130. Kunnskaper i biokjemi tilvarende KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk fremmøte på kursets første forelesning og deltakelse på laboratorieøvinger og eventuell gruppeoppgave. Øvingsjournaler skal leveres inn for vurdering senest to uker etter at den enkelte øving er avsluttet. Obligatorisk deltakelse på et eventuelt bedriftsbesøk. Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
3,5 timers eksamen ved emneslutt teller 70 % av totalkarakteren, må være bestått. Laboratoriejournaler og presentasjon av eventuell gruppeoppgave teller 30 % av totalkarakteren, må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor bedømmer 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 40 timer. Laboratorieøvinger: 75 timer. Gruppeoppgave: 30 timer. Ekskursjon: 5 timer. 150 timer til forberedelse, selvstudium, rapportskriving og eksamen. Til sammen 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer/uke. Laboratorieøvinger: 6 timer/uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått