Course code MVI220

MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Hilde Marit Østlie
Medvirkende: Zhian Salehian, Anbjørg Rangberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 50. Delingstall på øvinger: 25.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Sentrale temaer: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle mikrobegrupper. Kvalitetsskadelige mikrober i råvarer/næringsmidler. Faktorer som påvirker mikrobenes utvikling i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning og karakterisering av mikrober. Infeksjoner og intoksikasjoner fra mikroorganismer i mat. Fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikrobene. Fermenteringer.
Læringsutbytte:
Studentene får: 1) Kunnskaper om grunnlaget for hvordan mikrober utvikler seg, kontrolleres og styres i næringsmidler 2) Nødvendig innsikt i metoder for generell og spesifikk analyse av mikrobegrupper i matvarer 3) Ferdigheter i laboratoriet for mikrobiologisk arbeid under forhold som knytter seg til håndtering og analyse av matvarer 4) Individuelle, selvstendige erfaringer med laboratorieoppgaver 5) Forståelse av muligheter og begrensninger for næringsmiddelmikrobiologisk arbeid 6) Oversikt over de nyeste trender innen utvikling på området.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, laboratorieøvinger med øvingsjournaler og gruppeoppgave. Ekskursjon til et matanalyselaboratorium/matproduksjonsbedrift hvis mulig.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes per e-mail: hilde.ostlie@nmbu.no
Pensum:
Adams, M.R.and Moss, M.O., 2008, Food Microbiology, 3rd Edition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130. Kunnskaper i biokjemi tilvarende KJB200.
Obligatorisk aktivitet:

Obligaorisk fremmøte på kursets første forelesning, laboratorieøvinger og gruppeoppgave. Øvingsjournaler skal leveres inn for vurdering senest to uker etter at den enkelte øving er avsluttet. Obligatorisk deltakelse på bedrifts-besøk, dersom dette inngår i kurset. Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsordning:
3,5 timers eksamen ved emneslutt teller 70 % av totalkarakteren, må være bestått. Laboratoriejournaler og presentasjon av gruppeoppgave teller 30 % av totalkarakteren, må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor bedømmer 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 40 timer. Laboratorieøvinger: 75 timer. Gruppeoppgave: 30 timer. Ekskursjon: 5 timer. 150 timer til forberedelse, selvstudium, rapportskriving og eksamen. Til sammen 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer/uke. Laboratorieøvinger: 6 timer/uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått