Detaljer om emnet MVI220

MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Hilde Marit Østlie
Medvirkende: Anja Ruud Winther, Zhian Salehian, Bjørn Arne Lindstedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
28
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-MAT
Emnets innhold:
Sentrale temaer: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle mikrobegrupper. Kvalitetsskadelige mikrober i råvarer/næringsmidler. Faktorer som påvirker mikrobenes utvikling i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning og karakterisering av mikrober. Infeksjoner og intoksikasjoner fra mikroorganismer i mat. Fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikrobene. Fermenteringer.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten ha:

  • Bred kunnskap om hvordan mikrober utvikler seg, kontrolleres og styres i næringsmidler
  • Ha nødvendig innsikt i metoder for generell og spesifikk analyse av mikrobe-grupper i matvarer.
  • Oversikt over de nyeste trendene innen området.

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten ha:

  • Erfaring med å utføre laboratorieoppgaver innen fagområdet.
  • Tilegnet seg mikrobiologiske laboratorieferdigheter for å håndtere og analysere matvarer.
  • Være i stand til å finne frem til vitenskapelig litteratur om relevante tema i bøker og vitenskapelige tidsskrifter.

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten:

  • Forstå muligheter og begrensninger med hensyn til næringsmiddelmikrobiologisk arbeid.
  • Kunne planlegge og utføre mikrobiologisk analyse av ulike næringsmidler.
  • Ha oversikt over aktuelle mikrobegrupper i ulike næringsmidler og hva som påvirker deres vekst og overlevelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og laboratorieøvinger med øvingsjournaler. Ekskursjon til et matanalyselaboratorium/matproduksjonsbedrift hvis mulig.
Læringsstøtte:

Emneansvarlig og andre medvirkende lærere kan kontaktes i kontortiden eller per e-post under kursperioden. hilde.ostlie@nmbu.no

Canvas.

Pensum:
Adams, M.R., Moss, M.O. and McClure, P. 2016. Food Microbiology, 4 th ed., Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130 og kunnskaper i biokjemi tilvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk fremmøte på kursets første forelesning og deltakelse på medietillaging og laboratorieøvinger. Øvingsjournaler skal leveres inn for vurdering senest to uker etter at den enkelte øving er avsluttet. Obligatorisk deltakelse på et eventuelt bedriftsbesøk. Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

3,5 timers eksamen ved emneslutt teller 70 % av totalkarakteren, og må være bestått. Laboratoriejournaler (gruppevis, evt enkeltvis) teller 30 % av totalkarakteren, og må være bestått for å møte til eksamen. Alle langsgående evalueringer og skriftlig eksamen må være bestått.

Sensor:
Ekstern sensor bedømmer alle eksamensbesvarelser. Laboratoriejournalene sensureres internt.
Merknader:
Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 40 timer. Laboratorieøvinger: 75 timer. Ekskursjon: 5 timer. 180 timer til forberedelse, selvstudium, rapportskriving og eksamen. Til sammen 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer/uke. Laboratorieøvinger: 6 timer/uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått