Course code MVI202

Emneansvarlige: Tove Gulbrandsen Devold
Medvirkende: Tone Inger Eliassen, Irene Comi
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
108 (inkludert studenter på emnet KJB201)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av ukentlige forelesninger og en laboratorieøvelse. Forelesningene omhandler struktur og egenskaper til de viktigste makro- og mikronæringsstoffer i ulike råvarer (proteiner, lipider, karbohydrater inkl polysakkarider, vitaminer og mineraler) samt  tilsetningsstoffer. Det legges spesielt vekt på funksjonelle egenskaper til proteiner og polysakkarider og på på lipiders smelteegenskaper og stabilitet mot oksidasjon.

Emnet tilsvarer matkjemidelen av KJB210. Emnet kan tas av studenter som tidligere har tatt laboratoriekurset KJB201 eller har tilsvarende kunnskaper fra andre læresteder.

De ulike tema koordineres med emnene KJM110 og KJB200.

Læringsutbytte:

Studentene vil lære om struktur og funksjon til makro- og mikronæringsstoffer i ulike råvarer til mat (proteiner, lipider, karbohydrater inkl polysakkarider, vitaminer og mineraler) samt tilsetningsstoffer. og vann Det legges spesielt vekt på funksjonelle egenskaper til proteiner og polysakkarider og på lipiders smelteegenskaper og stabilitet mot oksidasjon.

Vann: Kjenne til vannmolekylets struktur og egenskaper, begrepene fritt og bundet vann, sammenheng mellom vanninnhold  (%), vannaktivitet og holdbarhet

Proteiner: Forstå sammenhengen mellom aminosyresammensetning, proteinets struktur og egenskaper, forstå hvordan denaturering påvirker egenskaper, kjenne til de viktigste funksjonelle egenskaper (løselighet og vannbinding, overflateaktive egenskaper (skum og emulsjoner), geldanning og viskositet) 

Karbohydrater: Forstå sammenhengen mellom sammensetning  og  struktur og egenskaper, kjenne til de viktigste funksjonelle egenskaper (løselighet og vannbinding,, geldanning og viskositet) 

Lipider:  Kjenne til struktur og egenskaper til nøytrale og polare lipider, forstå sammenhengen mellom fettsyresammensetning og egenskaper til triacylglyceroler, fettsyresammensetning i vegetabilske og animalske lipider og hvordan dette påvirke egenskaper som smeltepunkt og stabilitet  mot oksidasjon. 

Mineraler: Kjenne til begrepene ¿hovedelementer¿,¿sporstoffer¿ og ¿ultrasporstoffer¿, ulike faktorer som påvirker biotilgjengelighet  av ulike mineraler.

Vitaminer: Kjenne til ulike faktorer som påvirker innhold i ulike produkter og optimalisering av vitamininnhold.  

Tilsetningsstoffer: Kjenne til hensikt med bruk av tilsetningsstoffer, ulike grupper av stoffer og deres funksjon,  mulige uønska helseeffekter av noen tilsetningstoffer§ og regelverk for bruk

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier,  en labøvelse med journal og selvstudium.
Læringsstøtte:

Kollokvier med veiledning i sentrale tema, veiledning under laboratorieøvelse og ifm journalskriving.

Canvas.

Pensum:

Pensumliste foreligger ved semesterstart.

Utvalgte deler av Fennema's Food Chemistry, 5th edition, edited by S. Damodaran, K.L. Parkin, and O. R. Fennema,  2017, published by CRC

Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.  Utvalgte deler av biokjemi tilsvarende KJB200; struktur og oppbygging av proteiner, karbohydrater og lipider. KJB200 kan tas samtidig.
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Obligatorisk aktivitet:
Lab-øvelsen og forelesningen som omhandler denne, samt innlevering rapport for øvelsen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F. Laboratorie journalen må være godkjent før eksamen kan avlegges.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner  og retter eksamensoppgavene.
Merknader:

Emnet tilsvarer matkjemidelen av KJB210. Emnet kan tas av studenter som tidligere har tatt laboratoriekurset KJB201 eller har tilsvarende kunnskaper fra andre læresteder.

Studenter som har gjennomført KJB210, kan ikke få studiepoeng for MVI202.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og kollokvier: 36 t. En laboratorieøving med journal og spørretimer: 10 t. Selvstudium: 104 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

Emnet tilsvarer matkjemidelen av KJB210. Emnet kan tas av studenter som tidligere har tatt laboratoriekurset KJB201 eller har tilsvarende kunnskaper fra andre læresteder.

Studenter som har gjennomført KJB210, kan ikke få studiepoeng for MVI202.

Undervisningstid:
2 til 4 timers forelesning per uke i 13 uker. en labøvelse på 6 timer og 2 timer kollokvie ifm med denne. Antall forelesninger pr uke tilpasses obligatoriske forelesninger i KJB201 
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått