Course code MVI100

MVI100 Introduksjon til matvitenskap og ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bjørge Westereng
Medvirkende: Lars Fredrik Moen, Catrin Tyl, Ellen Skuterud, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, Odd Ivar Lekang, Harald Carlsen, Marius Austeng Normann, Ola Tjåland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka og avsluttes i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstsemesteret
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: M-MATVIT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av forelesninger, øvinger og utferder. Det gis smakebiter på temaer det kan være aktuelt å fordype seg i senere i studiet. Mat er grunnlag for helse og velvære i befolkningen. I dette kurset vil matens sammensetning og kvalitet være i fokus, da dietten har betydning for helsa. Kurset vil også bevisstgjøre studentene angående ulike typer aspekter ved bærekraft som er knyttet til mat og matproduksjon. Studentene blir introdusert for ulike studier som viser sammenheng mellom maten vi spiser og risiko for utvikling av livsstilsbetingede sykdommer. Studentene møter en rekke forelesere på fakultetet der de presenterer studieprogrammet og hvordan kursene henger sammen. Studentene lærer hverandre å kjenne gjennom flere gruppeaktiviteter der de blant lager og presenterer postere og animasjonsfilmer
Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om bearbeidingsmetoder for ulike råstoffgrupper som for eksempel korn, frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melk. Studentene skal få forståelse for viktigheten av god råvarekvalitet og sikker matvareproduksjon og betydningen dette har for matkvalitet. Kurset vil bevisstgjøre studentene rundt etiske problemstillinger knyttet til matproduksjon, også sett i et bærekraftsperspektiv. Studentene skal få et godt innblikk i studieprogrammets oppbygning. Studentene skal få en oversikt over utfordringer og muligheter ved moderne matproduksjon, der matfordelingspolitikk, miljøaspekter og matvaretrygghet vil være viktige elementer.

Ferdigheter: Studentene skal få grunnleggende ferdigheter i enkelte produksjonsmetoder og analyser med betydning for matvarekvalitet. Dette skal presenteres i en skriftlig rapport. Videre lærer de å presentere faglig stoff på ulike måter ved å lage og presentere poster og animasjonsfilmer.

Generell kompetanse: Studentene skal lære seg å se sammenhengen mellom teoretisk og praktisk kunnskap. I tillegg vil kritisk tenkning og vurdering av tilgjengelig informasjon bli vektlagt. Gjennom rekke gruppeaktiviteter (et sentralt element i NMBUs læringsfilosofi) lærer Studentene å jobbe i team, samt å bli kjent med hverandre. Det forsøkes å få til en eller flere utferder i løpet av semesteret.

Læringsaktiviteter:
Emnet omfatter øvelser, demonstrasjoner, forelesninger, seminar gruppeoppgaver (poster- og animasjonsfilm-laging) og utferd(er). Ved øvelser i laboratorium og pilotanlegg skal resultater sammenfattes i skriftlige rapporter.
Læringsstøtte:

Canvas

Emneansvarlig er tilgjengelig gjennom hele kurset,

Studieveiledere følger opp studentene i valg av fag og annen studieveiledning.

Emnet har en rekke øvingslærere og fagstøtte i de ulike læringsaktivitetene i emnet

Pensum:
Presentasjoner og utdelt materiale. 
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag.
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og ekskursjoner, gruppeaktiviteter (produksjon og presentasjon av poster og animasjonsfilm).
Vurderingsordning:
Mappevurdering (Fem rapporter, gruppeaktivitet poster, gruppeoppgave animasjonsfilm) alle må være godkjent. Obligatorisk utferd.
Sensor:
Ekstern sensor blir benyttet for å godkjenne kursopplegget.
Merknader:
Introduksjonsemne på studieprogrammet Matvitenskap og ernæring. Bør tas første høsten i studieprogrammet.
Normert arbeidsmengde:

125 timer totalt i augustblokk fordelt på: forelesninger 35 timer, øvelser 25 timer, ekskursjoner 25 timer, selvstudier, oppgaveskriving og forberedelser 40 timer.

125 timer i høstsemester, Forelesninger 25 timer, gruppeoppgaver 50, selvstudier 50.

Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
35 timer forelesning, 25 timer øvelser, 25 timer ekskursjon. Dette gjennomføres i løpet av 3 uker i august. I høstsemesteret er det 4 timers undervisning hver uke
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått