Course code MUA301

MUA301 Urbant landbruk - strategi- og handlingsplanarbeid - Transfaglige samhandlingsgrupper (TSG)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Trine Hvoslef-Eide, Aasmund Bunkholt
Medvirkende: Ingrid Merete Ødegård, Petter Deinboll Jenssen, Roland Peter Kallenborn, Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen, og har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: <list listType="bulleted"><listItem>Studenter på master i Urbant landbruk</listItem><listItem>For øvrig tas opp andre studenter etter vurdering av motivasjonsbrev (må sendes emneansvarlig samtidig med oppmeldingen i emnet)</listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette videregående emnet skal gi studentene innsikt i og forståelse for hvordan vi kan bruke de nasjonal planer for urbant landbruk og sirkulær økonomi som ble lansert våren 2021 for å hjelpe kommuner, fylkeskommuner og private aktører å lage sine egne strategi- og handlingsplaner i tråd med disse. Studentene vil bygge på innsikt og verktøy fra MUA300, dvs hvilken rolle urbant landbruk kan spille i forhold til bærekraftig byutvikling i vid forstand - både sosialt, miljømessig og økonomisk. Urbant landbruk omfatter i denne sammenheng alt fra det profesjonelle og industrielle, nabolagshager til dyrking i balkongkasser og minidrivhus i vinduskarmen. Emnet er casebasert og aktuelle problemstillinger vil endres fra år til år.

Emnet er basert på arbeid i tverrfaglige grupper. Gruppene vil samarbeide med aktører utenfor universitetet og dermed etablere og utvikle transfaglige grupper. Disse gruppene skal i fellesskap definere, konkretisere og løse konkrete oppgaver/prosjekter innen urbant landbruk.

Emnets innhold vil omfatte tre integrerte prosesser: prosjektarbeid innen urbant landbruk, gruppeprosesser/samarbeid, gjennom videreutvikling av «verktøykasse». Prosjektarbeidet vil omfatte utarbeidelse av strategiplaner for urbant landbruk i deres organisasjon/kommune/fylkeskommune.  Prosessarbeid/samarbeid vil omfatte refleksjon og læring knyttet til hvordan man arbeider i team og hvilke forutsetninger og utfordringer som er knyttet til dette. Bruk/videreutvikling av «verktøykassen» vil omfatte introduksjon til flere «verktøy» som kan være relevante i forhold til ulike typer oppgaver. Det vil også være aktuelt å se på tilpassing og videreutvikling av ulike «verktøy».

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Studenten skal ha inngående kunnskap om de nasjonale strategiene for urbant landbruk og sirkulær økonomi utarbeidet regjerningen og lansert våren 2021
 • Studenten kan gjøre rede for kompetanse på grunnleggende gruppeteori og forutsetninger for godt samarbeid på tvers av fag, og med eksterne aktører når man lager strategi- og handlingsplaner
 • Studenten vil være bevisst hvordan egne og andres handlingsmønstre påvirker samhandling
 • Studenten har tilegnet seg begreper fra andre fagfelt enn sitt eget og fra strategisk planarbeid

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende sin fagkompetanse og samhandle og kommunisere med andre fagdisipliner/fagfelt og bruke deres faguttrykk på riktig måte
 • Studenten kan reflektere over sitt samarbeid, og analysere hvordan gruppa kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer
 • Studenten evner å sette felles mål for å komme fram til felles løsning på konkrete oppgaver
 • Studenten kan bruke egnet verktøy til å løse oppgavene
 • Studenten kan presentere skisser til strategi- og handlingsplaner underveis og diskutere med oppdragsgiver

Generell kompetanse

 • Studenten kan samarbeide med andre fagdisipliner enn sitt eget fagfelt
 • Studenten vil ha blitt bevisst hva egen kompetanse kan tilføre i en tverrfaglig gruppe og i samhandling med eksterne aktører
 • Studenten kan samhandle i tverrfaglige grupper for å lage strategiske planer
 • Studenten kan bruke prosjektledelsesverktøy og lede prosjekter
 • Studenten kan lage muntlige og skriftlige presentasjoner av oppgavene
 • Studenten kan gi konstruktive tilbakemeldinger til det enkelte teammedlem og til teamet som helhet, og reflektere over tilbakemeldinger fra gruppa
Læringsaktiviteter:
 • Studentene vil plasseres i tverrfaglige grupper for å sikre mest mulig spredning av kompetanse
 • Læringen vil i stor grad baseres på arbeid i grupper og koblet mot konkrete oppdragsgivere som ønsker hjelp til å lage strategiske planer for urbant landbruk, i offentlig eller privat regi
 • Selvrefleksjon og refleksjon i grupper er sentrale arbeidsmåter i emnet
 • Forventninger til planene vil presenteres av ekstern aktør (offentlig eller privat) og utvikles videre av studentgruppene i samhandling med «oppdragsgiver»
 • Arbeidet vil baseres på besøk på konkrete lokasjoner/presentasjon av «case», hvor oppdragsgiver ønsker å få løst en beskrevet utfordring (oppgaven).
 • Gjennomgang og diskusjon av relevant informasjon, prosjektrapporter, litteratur og forskningsartikler
 • Faglærere og eksterne aktører vil være mentorer og bidra med kjerneforelesninger og invitere gjesteforelesere etter behov
Læringsstøtte:
 • Utvalgte forelesninger
 • Gruppearbeid med og uten mentor
 • Samhandling med «oppdragsgiver»
 • Studentdrevne seminarer med eller uten mentorer
 • Canvas
Pensum:
 • Innholdet i forelesninger
 • Nasjonal strategi for urbant landbruk og Nasjonal strategi for sirkulær økonomi
 • Utdelte notater og publikasjoner, samt fagstoff studentene selv finner fram til for å løse oppgavene
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad
Anbefalte forkunnskaper:
 • Interesse og motivasjon for fagområdet
 • Motivasjonsbrev må sendes samtidig med søknaden
 • MUA300
Obligatorisk aktivitet:
 • Obligatorisk oppmøte og deltakelse i transfaglige grupper, som innebærer: Utarbeidelse av samarbeidsavtale i studentgruppen i løpet av de to første dagene etter hver case deles ut. Innleveringer og muntlige presentasjoner - det er en forutsetning at hele studentgruppen deltar
Vurderingsordning:
 • Skriftlig innlevering som gruppearbeid og presentasjon i plenum - der hele studentgruppen deltar
 • Mappeevaluering med tilbakemeldinger underveis
 • Emnet evalueres med bestått/ikke bestått der hele gruppen får samme karakter for hver oppgave
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Motivasjonsbrev er obligatorisk for studenter som ikke er tatt opp til M-UA, og dette må sendes emneansvarlig på mail samtidig med oppmeldingen i emnet
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
 • Emnet er åpent for alle studieprogram ved NMBU
 • Master i Urbant landbruk har fortrinnsrett, deretter de som har tatt MUA300 - andre vil bli vurdert på bakgrunn av eget motivasjonsbrev (må sendes emneansvarlig samtidig med oppmeldingen til emnets undervisning)
 • Det er fullt mulig å følge undervisningen uten å ha tatt MUA300, men da må man legge inn litt ekstra tid til å sette seg inn i sentrale emner herfra
Undervisningstid:
Vårsemester - en hel dag og en halv dag i uken hele semesteret
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått