MUA300 Urbant landbruk - Transfaglig samhandlingsgrupper (TSG)

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Trine Hvoslef-Eide, Aasmund Bunkholt

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokken, og har undervisning/vurdering i augustblokken og høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet skal gi studentene innsikt i, og forståelse for, hvilken rolle urbant landbruk kan spille i forhold til bærekraftig byutvikling i vid forstand - både sosialt, miljømessig og økonomisk. Urbant landbruk omfatter i denne sammenheng alt fra det profesjonelle og industrielle, nabolagshager til dyrking i balkongkasser og minidrivhus i vinduskarmen. Emnet er casebasert og aktuelle problemstillinger vil endres fra år til år.

Emnet er basert på arbeid i tverrfaglige grupper, som også vil samarbeide med aktører utenfor universitetet, og dermed etablere og utvikle transfaglige grupper. Disse gruppene skal i fellesskap definere, konkretisere og løse konkrete oppgaver/prosjekter innen urbant landbruk

Emnets innhold vil omfatte tre integrerte prosesser: prosjektarbeid innen urbant landbruk, gruppeprosesser/samarbeid, gjennom bruk/utvikling av «verktøykasse». Prosjektarbeidet vil omfatte etablering og utvikling av konkrete prosjekter for urbant landbruk i ulike sammenhenger. Prosessarbeid/samarbeid vil omfatte refleksjon og læring knyttet til hvordan man arbeider i team og hvilke forutsetninger og utfordringer som er knyttet til dette. Bruk/utvikling av «verktøykasse» vil omfatte introduksjon til ulike «verktøy» som kan være relevante i forhold til ulike typer oppgaver. Det vil også være aktuelt å se på tilpassing og videreutvikling av ulike «verktøy».

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Studenten skal kunne gjøre rede for hvilke fagområder som inngår i begrepet «Urbant landbruk» og sirkulær økonomi og kunne analysere samhandlingen mellom fagområdene i ethvert prosjekt.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for grunnleggende gruppeteori og forutsetninger for godt samarbeid på tvers av fag, og med eksterne aktører
 • Studenten vil være bevisst hvordan egne og andres handlingsmønstre påvirker samhandling
 • Studenten har tilegnet seg begreper fra andre fagfelt enn sitt eget

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende sin fagkompetanse og samhandle og kommunisere med andre fagdisipliner/fagfelt/eksterne aktører og bruke deres faguttrykk på riktig måte
 • Studenten kan reflektere over sitt samarbeid, og analysere hvordan gruppa kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer
 • Studenten evner å sette felles mål for å komme fram til felles løsning på oppgaver
 • Studenten kan bruke egnet verktøy til å løse oppgavene
 • Studenten kan presentere oppgavene underveis og diskutere med oppdragsgivere (caser)

Generell kompetanse:

 • Studenten kan samarbeide med andre fagdisipliner enn sitt eget fagfelt
 • Studenten vil ha blitt bevisst hva egen kompetanse kan tilføre i en tverrfaglig gruppe og i samhandling med eksterne aktører
 • Studenten kan løse komplekse problemstillinger i tverrfaglige grupper, som eget fagfelt ikke ville kunne løse på egen hånd
 • Studenten kan bruke prosjektledelsesverktøy og lede prosjekter
 • Studenten kan lage muntlige og skriftlige presentasjoner av oppgavene
 • Studenten kan gi konstruktive tilbakemeldinger til det enkelte teammedlem, og til teamet som helhet, og reflektere over tilbakemeldinger fra gruppa
  • Studentene vil plasseres i tverrfaglige grupper for å sikre mest mulig spredning av kompetanse
  • Læringen vil i stor grad baseres på arbeid i grupper og koblet mot konkrete prosjekter/oppgaver utenfor universitetet, i offentlig eller privat regi
  • Selvrefleksjon og refleksjon i grupper er sentrale arbeidsmåter i emnet
  • Oppgavene vil presenteres av ekstern aktør (offentlig eller privat) og utvikles videre av studentgruppene i samhandling med «oppdragsgiver»
  • Arbeidet vil baseres på besøk på konkrete lokasjoner/presentasjon av «case», hvor oppdragsgiver ønsker å få løst en beskrevet utfordring (oppgaven).
  • Gjennomgang og diskusjon av relevant informasjon, prosjektrapporter, litteratur og forskningsartikler
  • Faglærere og eksterne aktører vil være mentorer og bidra med kjerneforelesninger og invitere gjesteforelesere etter behov
  • Utvalgte forelesninger
  • Gruppearbeid med og uten mentor
  • Samhandling med «oppdragsgiver»
  • Studentdrevne seminarer med eller uten mentorer
  • Ekskursjon(er)
  • Canvas
  • Innholdet i forelesninger
  • Utdelte notater og publikasjoner, samt fagstoff studentene selv finner fram til for å løse oppgaven
  • Alt du kan finne som er relevant og kvalitetssikret (anvend kildekritikk)
 • Bachelorgrad
  • Skriftlig innlevering som gruppearbeid og presentasjon i plenum - der hele studentgruppen deltar
  • Mappeevaluering med muntlige og skriftlige tilbakemeldinger
  • Emnet evalueres med bestått/ikke bestått der hele gruppen får samme vurdering
 • Sensor vil bli trukket inn i evalueringen.
  • Obligatorisk oppmøte og deltakelse i transfaglige grupper, noe som innebærer: Utarbeidelse av samarbeidsavtale i studentgruppen i løpet av de to første dagene og Innleveringer og muntlige presentasjoner - det er en forutsetning at hele studentgruppen deltar
  • Melde fra til ansvarlig lærer og egen gruppe ved fravær
 • Hvis du ønsker å ta emnet (og ikke går på M-UA), så må et motivasjonsbrev sendes til emneansvarlig samtidig med undervisningsoppmeldingen i studentweb. Vi plukker ut studentene på bakgrunn av dette.
  • Augustblokk - hver dag fra 8-16 i tre uker. To arbeidsøkter morgen (forelesninger) og ettermiddag (gruppearbeid)
  • Høstsemester - en hel dag - To arbeidsøkter morgen (forelesninger) og ettermiddag (gruppearbeid) - og en halv dag i uken hele semesteret
  • Studenter på master i Urbant landbruk
  • For øvrig tas opp andre studenter etter vurdering av motivasjonsbrev (motivasjonsbrev er obligatorisk)
 • Bestått/ Ikke bestått
  • Emnet er åpent for alle studieprogram ved NMBU
  • Master i urbant landbruk har fortrinnsrett - andre vil bli vurdert på bakgrunn av eget motivasjonsbrev (sendes til emneansvarlige)