Course code MUA300

MUA300 Urbant landbruk - Transfaglig samhandlingsgrupper (TSG)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Trine Hvoslef-Eide, Aasmund Bunkholt
Medvirkende: Ingrid Merete Ødegård, Petter Deinboll Jenssen, Roland Peter Kallenborn, Siv Fagertun Remberg, Nils Sanne
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokken, og har undervisning/vurdering i augustblokken og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: <list listType="bulleted"><listItem>Studenter på master i Urbant landbruk</listItem><listItem>For øvrig tas opp andre studenter etter vurdering av motivasjonsbrev (motivasjonsbrev er obligatorisk)</listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet skal gi studentene innsikt i, og forståelse for, hvilken rolle urbant landbruk kan spille i forhold til bærekraftig byutvikling i vid forstand - både sosialt, miljømessig og økonomisk. Urbant landbruk omfatter i denne sammenheng alt fra det profesjonelle og industrielle, nabolagshager til dyrking i balkongkasser og minidrivhus i vinduskarmen. Emnet er casebasert og aktuelle problemstillinger vil endres fra år til år.

Emnet er basert på arbeid i tverrfaglige grupper, som også vil samarbeide med aktører utenfor universitetet, og dermed etablere og utvikle transfaglige grupper. Disse gruppene skal i fellesskap definere, konkretisere og løse konkrete oppgaver/prosjekter innen urbant landbruk

Emnets innhold vil omfatte tre integrerte prosesser: prosjektarbeid innen urbant landbruk, gruppeprosesser/samarbeid, gjennom bruk/utvikling av «verktøykasse». Prosjektarbeidet vil omfatte etablering og utvikling av konkrete prosjekter for urbant landbruk i ulike sammenhenger. Prosessarbeid/samarbeid vil omfatte refleksjon og læring knyttet til hvordan man arbeider i team og hvilke forutsetninger og utfordringer som er knyttet til dette. Bruk/utvikling av «verktøykasse» vil omfatte introduksjon til ulike «verktøy» som kan være relevante i forhold til ulike typer oppgaver. Det vil også være aktuelt å se på tilpassing og videreutvikling av ulike «verktøy».

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Studenten skal kunne gjøre rede for   hvilke fagområder som inngår i begrepet «Urbant landbruk» og sirkulær økonomi og kunne analysere samhandlingen mellom fagområdene i ethvert prosjekt.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for grunnleggende gruppeteori og forutsetninger for godt samarbeid på tvers av fag, og med eksterne aktører
 • Studenten vil være bevisst hvordan egne og andres handlingsmønstre påvirker samhandling
 • Studenten har tilegnet seg begreper fra andre fagfelt enn sitt eget

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende sin fagkompetanse og samhandle og kommunisere med andre fagdisipliner/fagfelt og bruke deres faguttrykk på riktig måte
 • Studenten kan reflektere over sitt samarbeid, og analysere hvordan gruppa kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer
 • Studenten evner å sette felles mål for å komme fram til felles løsning på oppgaver
 • Studenten kan bruke egnet verktøy til å løse oppgavene
 • Studenten kan presentere oppgavene underveis og diskutere med oppdragsgiver

Generell kompetanse:

 • Studenten kan samarbeide med andre fagdisipliner enn sitt eget fagfelt
 • Studenten vil ha blitt bevisst hva egen kompetanse kan tilføre i en tverrfaglig gruppe og i samhandling med eksterne aktører
 • Studenten kan løse komplekse problemstillinger i tverrfaglige grupper, som eget fagfelt ikke ville kunne løse på egen hånd
 • Studenten kan bruke prosjektledelsesverktøy og lede prosjekter
 • Studenten kan lage muntlige og skriftlige presentasjoner av oppgavene
 • Studenten kan gi konstruktive tilbakemeldinger til det enkelte teammedlem, og til teamet som helhet, og reflektere over tilbakemeldinger fra gruppa
Læringsaktiviteter:
 • Studentene vil plasseres i tverrfaglige grupper for å sikre mest mulig spredning av kompetanse
 • Læringen vil i stor grad baseres på arbeid i grupper og koblet mot konkrete prosjekter/oppgaver utenfor universitetet, i offentlig eller privat regi
 • Selvrefleksjon og refleksjon i grupper er sentrale arbeidsmåter i emnet
 • Oppgavene vil presenteres av ekstern aktør (offentlig eller privat) og utvikles videre av studentgruppene i samhandling med «oppdragsgiver»
 • Arbeidet vil baseres på besøk på konkrete lokasjoner/presentasjon av «case», hvor oppdragsgiver ønsker å få løst en beskrevet utfordring (oppgaven).
 • Gjennomgang og diskusjon av relevant informasjon, prosjektrapporter, litteratur og forskningsartikler
 • Faglærere og eksterne aktører vil være mentorer og bidra med kjerneforelesninger og invitere gjesteforelesere etter behov
Læringsstøtte:
 • Utvalgte forelesninger
 • Gruppearbeid med og uten mentor
 • Samhandling med «oppdragsgiver»
 • Studentdrevne seminarer med eller uten mentorer
 • Canvas
Pensum:
 • Innholdet i forelesninger
 • Utdelte notater og publikasjoner, samt fagstoff studentene selv finner fram til for å løse oppgavene
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad
Anbefalte forkunnskaper:
 • Bachelorgrad eller høyere
 • Interesse og motivasjon for fagområdet
 • Motivasjonsbrev må sendes samtidig med søknaden for emnet
Obligatorisk aktivitet:
 • Obligatorisk oppmøte og deltakelse i transfaglige grupper, noe som innebærer: Utarbeidelse av samarbeidsavtale i studentgruppen i løpet av de to første dagene og Innleveringer og muntlige presentasjoner - det er en forutsetning at hele studentgruppen deltar
Vurderingsordning:
 • Skriftlig innlevering som gruppearbeid og presentasjon i plenum - der hele studentgruppen deltar
 • Mappeevaluering med muntlige og skriftlige tilbakemeldinger underveis i løpet
 • Emnet evalueres med bestått/ikke bestått der hele gruppen får samme karakter
Sensor:
Sensor vil bli trukket inn i evalueringen.
Merknader:
Hvis du ønsker å ta emnet (og ikke går på M-UA), så må et motivasjonsbrev sendes til emneansvarlig samtidig med undervisningsoppmeldingen i studentweb. Vi plukker ut studentene på bakgrunn av dette.
Normert arbeidsmengde:
375 timer
Opptakskrav:
 • Emnet er åpent for alle studieprogram ved NMBU
 • Master i urbant landbruk har fortrinnsrett - andre vil bli vurdert på bakgrunn av eget motivasjonsbrev (sendes til emneansvarlige)
Undervisningstid:
 • Augustblokk - hver dag fra 8-16 i tre uker
 • Høstsemester - en hel og en halv dag i uken hele semesteret
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått