Course code MINA330

MINA330 Prosjektøkonomi for fornybar energi og skogbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kristin Linnerud
Medvirkende: Knut Johannes Moen, Erik Trømborg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: M-FORNY, M-SF, M-REIS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I dette emnet lærer studenten å anvende teorier og metoder for organisering og økonomisk vurdering av investerings- og finansieringsprosjekter i energisektoren med vekt på fornybar energi og andre karbonnøytrale løsninger. Emnet gir en innføring i prosjektet som arbeidsform, struktur og planleggingsmodeller, prosjektfaser og tidslinje samt modeller for prosjektorganisering. Emnet gir en innføring i budsjettering av kontantstrømmer, diskontering og utvikling av beslutningskriterier for investerings- og finansieringsprosjekter, og anvender dette på realistiske prosjekter i energisektoren. Emnet tar for seg relevante støtteordninger og skatteregimer og hvordan de påvirker prosjektets lønnsomhet og risiko. Det gis også en innføring i teorier og metoder for å kartlegge og håndtere usikre faktorer med relevans for energisektoren, som endringer i klima, teknologi, marked og politikk.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Gjengi teorier og metoder for prosjektstyring og økonomiske analyser av prosjekter i energisektoren med vekt på fornybar energi og andre karbonnøytrale løsninger.

Gjengi sentrale rammebetingelser som påvirker gjennomføring, risiko og lønnsomhet til energiprosjekter, slik som politikk, klima, teknologi og marked. 

Ferdigheter

Studentene skal etter fullført emne mestre:

1. Forberedelse, planlegging og evaluering av prosjekter.

2. Investerings- og kapitalforvaltningsanalyser basert på ulike informasjonskilder, samt verdiberegninger av prosjekter og bedrifter.

3. Helhetlig vurdering og rangering av konkurrerende alternativer under usikkerhet og risiko.

Generell kompetanse

Beherske muntlig og skriftlig presentasjon, samarbeide i grupper, samt bruke Excel til økonomiske analyser og databehandling.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, øvelser og oppgaveløsing, selvstudium.

Semesteroppgave, presentasjon og diskusjon.

Læringsstøtte:
Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid (etter avtale).
Pensum:
  • Bøhren, Ø., Gjærum, P.I. (2020). Finans: Innføring i investering og finansiering. Vigmostad & Bjørke AS. Utgave 2. ISBN 9788245023282.
  • Stavne A: Prosjektguiden - for nye og erfarne prosjektledere. Hegnar Media 2019. 

Utfyllende pensumliste deles ut på første forelesning. Alt som fremkommer på forelesningene, inkludert innbudte forelesere, og artiklene er pensum.

Forutsatte forkunnskaper:

Ett av følgende emner: BUS100, SKOG230, FORNY150 (tidligere FORN120).

Eller tilsvarende emner som gir en innføring i økonomisk verdsetting, risiko og investeringsbeslutninger. 

Obligatorisk aktivitet:
Øvinger og semesteroppgave.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Mappe som består av en skriftlig underveiseksamen og en gruppeoppgave. Teller 60%.
  • Muntlig eksamen. Teller 40%.

Begge vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet. 

Sensor:
Ekstern sensor deltar og vurderer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer 
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

7,5 stp overlapp med BUS220

5 stp overlap med RØP310 (eksisterer ikke i dag)

10 stp overlapp med RØP330 (eksisterer ikke i dag)

5 stp overlapp med FORN320 (eksisterer ikke i dag)

Undervisningstid:
Ca. 75 timer forelesninger samt gjesteforelesninger og seminarer, 25 timer øvinger
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer