MINA330 Prosjektøkonomi for fornybar energi og skogbruk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Kristin Linnerud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:40 plasser. Se merknad.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

I dette emnet får studenten kunnskap om teorier for organisering og økonomisk vurdering av investerings- og finansieringsprosjekter og utvikler ferdigheter i å anvende disse i energisektoren og skogbrukssektoren.

For å kunne anvende teoriene på realistiske problemstillinger, vil noen forelesninger i andre del av emnet følge to parallelle spor - ett for fornybar energi og ett for skogbruk. .

Del I: gir en kort innføring i investerings- og finansieringsteori med vekt på nåverdimetoden. Budsjettering av kontantstrømmer, diskontering, lønnsomhetsvurderinger og følsomhetsanalyser står sentralt.

Del II viser hvordan denne teorien kan anvendes i praksis på prosjekter hentet fra enten fornybar energi eller skogbruk. Utvikling av Excel regneark tilpasset ulike formål står sentralt. Vi bruker flere metoder for å analysere usikkerhet.

 • Fornybar energi studentene lærer å vurdere sammenhengen mellom teknologi, kostnadsstruktur, lønnsomhet og følsomhet. Dette brukes til å beregne teknologispesifikke enhetskostnader (LCOE). De får en grundig innføring i aktuelle regulatoriske og økonomiske rammevilkår for energisektoren, og hvordan disse påvirker beslutninger og verdier. Usikkerhet med relevans for energisektoren analyseres særskilt.
 • Skogfagstudentene får en innføring i lønnsomhetsvurderinger avendt på skogfaglige problemstillinger. Inntektsbegrepet står sentralt og brukes blant annet til å verdsette skog til ulike formål og til å analysere effekten av prisendringer og regulatoriske og økonomiske rammevilkår. Studentene lærer metoder for å måle og håndtere usikre faktorer som klima, teknologi, marked og politikk.

Del III gir en innføring i prosjektet som arbeidsform, struktur og planleggingsmodeller, prosjektfaser og tidslinje samt modeller for prosjektorganisering.

Dette lærer du

Kunnskap

Gjengi teorier og metoder for prosjektstyring og økonomiske analyser av prosjekter i enten energisektoren eller skogbruksektoren.

Gjengi sentrale rammebetingelser som påvirker gjennomføring, risiko og lønnsomhet til prosjekter i enten energisektoren eller skogbrukssektoren.

Ferdigheter

Studentene skal etter fullført emne mestre:

1. Forberedelse, planlegging og evaluering av prosjekter.

2. Analyser av investerings- og finansieringsprosjekter, kapitalforvaltning og verdsetting basert på data fra flere informasjonskilder.

3. Metoder for å måle, forstå effekten av og håndtere usikkerhet i relevante faktorer.

Generell kompetanse

Beherske muntlig og skriftlig presentasjon, samarbeide i grupper, samt bruke Excel til økonomiske analyser og databehandling.

 • Forelesninger, øvelser og oppgaveløsing, selvstudium.

  Semesteroppgave, presentasjon og diskusjon.

 • Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid (etter avtale).
  • Bøhren, Ø., Gjærum, P.I. (2020). Finans: Innføring i investering og finansiering. Vigmostad & Bjørke AS. Utgave 2. ISBN 9788245023282.
  • Stavne A: Prosjektguiden - for nye og erfarne prosjektledere. Hegnar Media 2019.

  Utfyllende pensumliste deles ut på første forelesning. Alt som fremkommer på forelesningene, inkludert innbudte forelesere, og artiklene er pensum.

 • Ett av følgende emner: BUS100, SKOG230, FORNY150 (tidligere FORN120).

  Eller tilsvarende emner som gir en innføring i økonomisk verdsetting, risiko og investeringsbeslutninger.

 • Samlet vurdering:

  • Mappe som består av en skriftlig underveiseksamen og en gruppeoppgave. Teller 60%.
  • Muntlig eksamen. Teller 40%.

  Begge vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet.  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar og vurderer muntlig eksamen.
 • Første forelesning og øvinger.
 • Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 31. august. Etter det blir plassene i emnet fordelt.

  Første forelesning er obligatorisk.

 • Ca. 75 timer forelesninger samt gjesteforelesninger og seminarer, 25 timer øvinger
 • M-FORNY, M-SF, M-REIS
 • 7,5 stp overlapp med BUS220

  5 stp overlap med RØP310 (eksisterer ikke i dag)

  10 stp overlapp med RØP330 (eksisterer ikke i dag)

  5 stp overlapp med FORN320 (eksisterer ikke i dag)

 • GSK