MINA311 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Hilde Nikoline Hambro Dybsand

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:35

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre en masteroppgave eller forskningsprosjekt med bruk av samfunnsvitenskapelig metode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning, men også for eksempelvis skogfag eller fornybar energi. Emnet omhandler forskningsdesign/metode, datainnsamling og analyse, og bygges rundt de krav og ferdigheter som stilles til studentenes masteroppgave ved bruk av kvalitativ (eks. intervju) eller kvantitativ (eks. spørreskjema) metode. Fra utforming av en forskbar problemstilling via valg av metode og gjennomføring av datainnsamling til bearbeiding, analyse og presentasjon av resultater.

Statistiske analyser gås gjennom, så som de mest brukte parametriske og ikke-parametriske tester, variansanalyser (ANOVA), faktoranalyse og regresjon. Videre analyseres kvalitative data, digitale data (inkl. bilder) og observasjonsstudier.

Emnet inneholder tre oppgaver:

1) En gruppeoppgave hvor studentene gjennomfører og analyserer en kvalitativ datainnsamling

2) En gruppeoppgave som tar utgangspunkt i foreliggende kvantitative data, hvor studentene skal analysere, tolke og deretter skrive en rapport.

3) En individuell oppgave som består i å lage en prosjektplan for gjennomføring av masteroppgaven, dvs. først en kort introduksjon til tema og et lite omriss av en påtenkt problemstilling, og deretter en mer utførlig begrunnelse for valg av metode og nærmere beskrivelse av den valgte metoden.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten skal kunne planlegge masteroppgave eller forskningsundersøkelser med bruk av samfunnsvitenskapelig metode. Studenten skal kunne beskrive og vurdere muligheter og begrensinger ved de vanligste kvantitative og kvalitative metodene brukt i samfunnsvitenskapelig forskning. Videre kunne vurdere hvilken metode som bør velges for ulike problemstillinger, og hvordan utformingen av en undersøkelse bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne designe og bruke ulike metoder for datainnsamling (intervju, spørreskjema, digitale data, observasjon mm.) for kvalitative og kvantitative analyser. Studentene skal kunne bruke spørreskjemaverktøy og program for analyser av kvalitative og kvantitative data. Videre kunne anvende statistiske analyser, og analysere digitale data (inkl. bilder) og observasjonsstudier.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne praktisere god forskningsetikk i organisering og gjennomføring av et forskningsprosjekt/masteroppgaven. Videre kunne utføre empirisk forskning og samarbeide med forskere.

 • Emnet benytter en kombinasjon av forelesninger, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeid.
 • Lærerne er tilgjengelig i forelesninger og øvelser, øvrig tid etter avtale.
 • Pensum opplyses i Canvasrommet ved semesterstart.
 • Statistikk på innføringsnivå, STAT100 eller lignende.
 • Vurderingen består av to gruppeoppgaver og en individuell oppgave. Alle tre må bestås for å få emnet bestått.

  Innlevering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Gruppeoppgave 1 (kvalitativ metode) Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Gruppeoppgave 2 (kvantitativ metode) Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar ved utformingen av oppgavetekstene og sensorveiledningene i emnet.
 • Obligatorisk deltagelse på øvelsene, og presentasjon av individuell prosjektplan
 • 4 timer undervisning/øvinger pr. uke.
 • M-REIS
 • 10 sp mot REIS310.
 • GSK